Metsäsuhdeklubin säännöt

Hyväksytty perustavassa kokouksessa 12.1.2021.

1. Nimi

Metsäsuhdeklubi toimii Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhona.

2. Tarkoitus ja toiminta

Metsäsuhdeklubin tarkoituksena on

 • Edistää ihmistieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta (metsäsuhdetutkimusta) ja sen vuorovaikutusta metsätieteellisen tutkimuksen, käytännön metsätalouden ja metsien käytön kanssa. Ihmistieteellisellä metsiin liittyvällä tutkimuksella tarkoitetaan mm. humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.
 • Edistää ja kehittää metsäsuhteisiin liittyvää tieteellistä keskustelua osana yhteiskuntaa, sen toimintaa ja kulttuureja
 • Edistää metsäsuhteisiin liittyvää opetusta ja tutkijakoulutusta
 • Toimia metsäsuhdetutkijoiden ja -yhteisöjen yhdyssiteenä, sekä
 • Lisätä ihmistieteellisen metsiin liittyvän tutkimuksen tuntemusta ja arvostusta

Tieteenalakerho järjestää tieteellisiä seminaareja, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutkijoiden tapaamisia. Tieteenalakerhon jäsenet tuottavat Suomen Metsätieteellisen Seuran tapahtumiin ja julkaisuihin metsäsuhdetutkimuksen näkökulmia. Tieteenalakerho edistää metsäsuhdetutkijoiden kansainvälistä verkostoitumista.

3. Jäsenet

Metsäsuhdeklubin jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa edistää sen tarkoitusta ja toimintaa, ja jonka tieteenalakerhon hallitus hyväksyy jäseneksi. Kiinnostus jäsenyydestä ilmoitetaan tieteenalakerhon hallitukselle. Tieteenalakerhon jäsenyys on maksuton. Tieteenalakerhon jäsenten toivotaan liittyvän myös Suomen Metsätieteellisen Seuran jäseniksi. Jäsenillä on oikeus erota tieteenalakerhosta ilmoittamalla siitä hallitukselle. Kunniajäseneksi tieteenalakerho voi vuosikokouksen päätöksellä kutsua sen toiminnan alalla erityisesti ansioituneita henkilöitä. Jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo tieteenalakerhon toiminnassa räikeästi hyviä tapoja tai lakia, vaikeuttaa tahallisesti tieteenalakerhon toimintaa tai jättää muistutuksen jälkeenkin jäsenvelvoitteensa hoitamatta.

4. Hallitus

Metsäsuhdeklubin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen nimittäminä puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista kaksi (2) on vuosittain erovuorossa. Kahtena ensimmäisenä vuonna erovuoroon tulevat tarvittaessa määrätään arvalla.

Hallituksen koostumuksessa tavoitellaan eri tieteenalojen kattavuutta. Hallituksen jäsenet edustavat metsäsuhdetutkimuksen eri tieteenaloja sekä tutkija- tai työuran eri vaiheissa olevia. Yksi hallituksen jäsenistä edustaa Suomen Metsämuseo Lustoa.

Tieteenalakerhon vuosikokous tekee Suomen Metsätieteelliselle Seuralle esityksen hallituksen jäseniksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa, ainakin kerran ensimmäisellä ja kerran toisella vuosipuoliskolla, ja sen lisäksi kun vähintään kolmannes hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös etäkokouksina.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja osallistuvat kokoukseen. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan (tai puheenjohtajan ollessa estynyt kokousta johtavan varapuheenjohtajan) edustama kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi kestää vuosikokousten välisen ajan.

5. Nimen kirjoittaminen

Metsäsuhdeklubin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

6. Kokousten koollekutsuminen

Metsäsuhdeklubin kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköpostitse ja ilmoittamalla kokouksesta hallituksen päättämissä viestintäkanavissa.

7. Kokoukset

Metsäsuhdeklubin vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun loppua. Kokoukset voidaan pitää myös sähköpostitse tai etäkokouksina.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen tieteenalakerhon jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Tietenalakerhon kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhteisöjäsenellä on klubin päättävissä kokouksissa yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisön valtakirjalla valtuuttama kokousedustaja. Mikäli yhteisön edustaja on myös Metsäsuhdeklubin henkilöjäsen, hän saa käyttää kokouksessa vain yhteisön äänivaltaa. Yksi kokousedustaja ei saa edustaa kuin yhtä yhteisöjäsentä. (lisätty 23.4.2021)

Päätökset tehdään, ellei säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kanta.

8. Vuosikokous

Metsäsuhdeklubin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus,
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 • esitetään vuosikertomus,
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma,
 • nimetään ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 15.1. mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9. Sääntöjen muuttaminen ja tieteenalakerhon purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Metsäsuhdeklubin purkamisesta tehdään vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tieteenalakerhon kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai tieteenalakerhon purkamisesta.