Ohjeet apurahan saajalle

Apurahan käyttö

 • Apurahaa voi käyttää ainoastaan hakemuksessa esitettyihin ja myöntökirjeessä ilmoitettuihin kulukohteisiin.
 • Tutkimusapurahaa ei voi käyttää sivutoimiseen työskentelyyn.
 • Tutkimusapurahaan sisältyy mahdollisuus julkaista apurahaan perustuva artikkeli ilmaiseksi Silva Fennicassa. Käsikirjoitus on lähetettävä julkaisuharkintaan enintään 12 kuukautta apurahakauden päättymisen jälkeen, sen on perustuttava pääosin apurahalla tehtyyn tutkimukseen ja apurahan saajan on oltava ensimmäinen kirjoittaja. Käsikirjoitus arvioidaan Silva Fennican normaalin vertaisarviointikäytännön mukaan.
 • Mitään apurahaa ei myönnetä eikä sitä voi käyttää päivärahoihin, ateriakorvauksiin, matkavakuutuksiin, kilometrikorvauksiin tai vastaaviin kuluihin.
 • Kokouksen aikana järjestettävät retkeilyt (in-congress tours) ja kokousillallinen kuuluvat matka-apurahan piiriin.
 • Matka-apurahaa ei myönnetä kokousta edeltäviin ja sen jälkeen järjestettäviin oheistapahtumiin (esim. pre- ja post-congress tours).
 • Tarkemmat tiedot löytyvät sivulta ”Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa?

Apurahan saaja sitoutuu:

 • Toteuttamaan hankkeen hakemuksessa esitetyn mukaisesti.
 • Pitämään kirjaa hankkeen menoista.
 • Raportoimaan hankkeen toteutumisesta, menoista ja saavutetuista tuloksista ohjeiden mukaisesti.
 • Ilmoittamaan välittömästi Suomen Metsätieteelliselle Seuralle, jos hän saa myönnettyyn käyttötarkoitukseen myös muulta taholta myönteisen rahoituspäätöksen.

Sitoumuslomake

 • Apurahan saajan tulee allekirjoittaa sitoumus noudattaa ohjeita apurahan saajille.
 • Sitoumuslomake tulostetaan sähköisen apurahahakujärjestelmän kautta samassa yhteydessä, kun apurahan saaja tekee ensimmäistä kertaa maksatuspyynnön.
 • Tutkimusapurahan saajan tulee pyytää tutkimuksen suorituspaikan nimenkirjoitusoikeudellista henkilöä allekirjoittamaan sitoumus, jossa tutkimuksen suorituspaikka sitoutuu antamaan apurahan saajan käyttöön tutkimuksen perusedellytykset (työskentelytilat, laitteet, tietoliikenne-, posti- ja kirjastopalvelut ja muut perusedellytykset).
 • Suorituspaikan sitoumus vaaditaan myös siinä tapauksessa, että tutkimusapuraha on myönnetty kokonaisuudessaan tutkimuskuluihin.
 • Allekirjoitettu sitoumus postitetaan Seuran toiminnanjohtajalle (Viikinkaari 6, 00790 Helsinki) tai skannattu hyvälaatuinen kopio voidaan lähettää toiminnanjohtajalle (pekka.nygren [ät] metsatiede.org). Apuraha voidaan maksaa, kun sitoumus on saapunut Seuran toimistoon.

Maksatuspyyntö

 • Apurahan maksatuspyyntö tehdään sähköisen apurahahakujärjestelmän kautta.
 • Myös maksuajankohdat on täytettävä, vaikka apuraha maksettaisiin yhdessä erässä. Verovapauden takaava verovalvontailmoitus perustuu tähän tietoon.
 • Maksatuspyyntö tulee tehdä myöntövuoden loppuun mennessä tai apuraha katsotaan rauenneeksi.
 • Apurahan saajan on ilmoitettava välittömästi, jos hän aikoo jättää myönnetyn apurahan käyttämättä.
 • Matka-apurahoja ei makseta ennen kuin hakija on toimittanut osoitteeseen info (at) metsatiede.org kopion kutsusta tai esityksen hyväksymiskirjeestä, ellei se ole hakemuksen liitteenä.

Apurahan siirto

 • Tutkijan henkilökohtaisen apurahan käytölle voidaan myöntää siirto tutkijan perhevapaan, varusmies- tai siviilipalvelun tai pitkäaikaisen sairauden johdosta tai erittäin tärkeän itse tutkimuksen toteutuksesta johtuvan syyn vuoksi. Siirto voidaan myöntää enintään myöntövuotta seuraavalle vuodelle.
 • Tutkimusapurahan käyttötarkoituksen muutosta tai käytön siirtoa on haettava kirjallisesti Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitukselta. Pyyntöön on liitettävä selvitys muutospyynnön syystä sekä muutoksen mukaisesti korjattu tutkimussuunnitelma ja -aikataulu. Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitukselle osoitettu kirje tulee lähettää Seuran toiminnanjohtajalle (Viikinkaari 6, 00790 Helsinki tai sähköpostilla pekka.nygren [ät] metsatiede.org).
 • Matka-apurahoja ei voi siirtää tai käyttää muuhun kuin hakemuksessa esitettyyn käyttötarkoitukseen.

Raportointi

 • Apurahan saajan tulee raportoida hankkeen toteutumisesta, menoista ja saavutetuista tuloksista Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitukselle kahden kuukauden sisällä matkan tai tutkimusapurahakauden päättymisestä.
 • Raportointi tehdään sähköisen apurahahakujärjestelmän kautta.
 • Kopiot tositteista liitetään raporttiin pdf-tiedostona. Mitään kuluja ei korvata ilman tositteita.
 • Käyttämättä jäänyt apuraha tai sen osa on apurahakauden päätyttyä palautettava Seuran osoittamalle tilille.
 • Apuraharaporttiin on liitettävä lyhyt kuvaus apurahan käytöstä joko verkkolomakkeelle (enintään 2000 merkkiä) tai enintään sivun pituisena liitetiedostona.
 • Tutkimusapuraharaportissa on esitettävä apurahakauden tärkeimmät tutkimustulokset ja muut saavutukset.
 • Apurahakauden työhön perustuvien julkaisuiden tai käsikirjoitusten tiivistelmät on liitettävä mukaan erillisinä tiedostoina. Käsikirjoitustiivistelmiä käsitellään luottamuksellisina.
 • Matka-apuraharaportissa on kuvattava lyhyesti kokous tai muu tapahtuma mihin matka kohdistui (esim. kokouksen merkitys tieteenalalla, osallistujien ja esitysten määrä, jne.). Omasta esityksestä on kuvattava sessio, jossa esitys pidettiin, sen osallistujamäärä ja esityksestä saatu palaute. Lisäksi on kirjoitettava lyhyesti kokouksen merkityksestä omalle tutkimustyölle ja/tai opinnoille.
 • Esitystiivistelmät on liitettävä raporttiin siinä muodossa kuin ne on julkaistu kokousjulkaisussa, kokouksen verkkosivulla tai muulla vastaavalla foorumilla.

Eläkevakuutus (vain henkilökohtaiset tutkimusapurahat)

 • Henkilökohtaisen tutkimusapurahan saajan on otettava lakisääteinen apurahansaajan eläkevakuutus.
 • Apurahansaajan vakuutusmaksu, jonka hän itse maksaa, määräytyy mm. syntymävuoden ja apurahan suuruuden mukaan. Voit laskea maksusi tällä laskurilla. Vakuutusmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.
 • Vakuutuksen myöntää Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA.
 • Suomen Metsätieteellinen Seura tekee vakuuttajalle ilmoituksen apurahan myönnöstä, mutta apurahan saajan on itse haettava vakuutusta MELA:sta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta.
 • Tarkempia tietoja vakuutuksen hakemisesta ja vakuutusmaksuista on MELA:n verkkosivuilta.
 • Vakuutusvelvollisuus ei koske matka-apurahoja ja muita pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja.

Verotus

 • Tyypillisesti Seuran myöntämät apurahat ovat saajalleen verotonta tuloa, mutta Suomen Metsätieteellinen Seura ilmoittaa myöntämistään apurahoista lain nojalla verottajalle ne apurahat ja palkinnot, joiden yhteismäärä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1000 euroa.
 • Apurahan saajan velvollisuus on huolehtia omalta osaltaan siitä, että veroviranomaiset saavat selvityksen apurahan käytöstä siltä osin kuin se ei ole henkilökohtaista apurahaa, vaan on käytetty tutkimuskuluihin.
 • Seuralta ja muilta yksityisiltä tahoilta saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä tunnustuspalkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin niiden ja julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saatujen stipendien, opintorahojen ja muiden apurahojen sekä palkintojen yhteenlaskettu määrä niistä vähennettävien menojen jälkeen verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Vuonna 2023 verovapaan apurahan määrä oli 2 128 euroa kuukaudessa (25 536 € vuodessa). Lisätietoja saa verohallinnon apurahaoppaasta.

Lisätiedot: Pekka Nygren, etunimi.sukunimi (at) metsatiede.org, p. 044 558 1199