Skogsrelationsklubbens stadgar

Godkända på det konstituerande möter den 12 januari 2021.

1. Namn

Skogsrelationsklubben är en vetenskapsklubb som lyder under Finlands Forstvetenskapliga Samfund (Suomen Metsätieteellinen Seura).

2. Syfte och verksamhet

Skogsrelationsklubbens syfte är att

 • Främja skogsrelaterad humanvetenskaplig forskning (forskning om människans relation till skogen) och dess växelverkan med skogsvetenskaplig forskning, praktiskt skogsbruk och användning av skogarna. Med skogsrelaterad humanvetenskaplig forskning avses bland annat humanistisk, beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning.
 • Främja och utveckla den vetenskapliga debatten om människans relation till skogen som en del av samhället och dess funktion samt olika kulturer.
 • Främja undervisningen och forskarutbildningen i anslutning till människans relation till skogen.
 • Fungera som en förbindelselänk för forskare och sammanslutningar inom skogsrelationsområdet.
 • Öka kännedomen om och uppskattningen av den skogsrelaterade humanvetenskapliga forskningen.

Vetenskapsklubben ordnar vetenskapliga seminarier, föredrag och diskussioner samt möten för forskare. Vetenskapsklubbens medlemmar bidrar med ett skogsrelationsvetenskapligt perspektiv på Finlands Forstvetenskapliga Samfunds evenemang och publikationer. Vetenskapsklubben främjar internationellt nätverkande mellan forskare inom skogsrelationsområdet.

3. Medlemmar

Som medlemmar i Skogsrelationsklubben kan ansluta sig enskilda personer och sammanslutningar som vill främja vetenskapsklubbens syfte och verksamhet och som vetenskapsklubbens styrelse godkänner som medlemmar. Intresse för medlemskap meddelas vetenskapsklubbens styrelse. Medlemskap i vetenskapsklubben är avgiftsfritt. Det är önskvärt att vetenskapsklubbens medlemmar också ansluter sig till Finlands Forstvetenskapliga Samfund. Medlemmarna har rätt att utträda ur vetenskapsklubben genom att meddela styrelsen. Vetenskapsklubben kan genom beslut av årsmötet till hedersmedlemmar kalla personer som utmärkt sig särskilt inom dess verksamhetsområde. En medlem kan uteslutas om medlemmen i vetenskapsklubbens verksamhet på ett iögonenfallande sätt bryter mot god sed eller lag, uppsåtligen försvårar vetenskapsklubbens verksamhet eller även efter en påminnelse underlåter att sköta sina medlemsförpliktelser.

4. Styrelse

Skogsrelationsklubbens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av en ordförande och sex (6) medlemmar som utses av Finlands Forstvetenskapliga samfund. Styrelsemedlemmarna väljs för tre år. Två (2) av styrelsemedlemmarna är årligen i tur att avgå. Vilka som är i tur att avgå de två första åren avgörs vid behov genom lottning.

Strävan är att styrelsens sammansättning ska täcka in olika vetenskapsgrenar. Styrelsemedlemmarna ska företräda olika discipliner inom forskningen om människans relation till skogen samt olika skeden i forskar- eller arbetskarriären. En styrelsemedlem ska företräda Finlands Skogsmuseum Lusto.

Vetenskapsklubbens årsmöte lägger fram förslag på styrelsemedlemmar för Finlands Forstvetenskapliga Samfund. Styrelsen utser en vice ordförande och en sekreterare inom sig.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden minst två (2) gånger per år, åtminstone en gång under det första och en gång under det andra halvåret, och dessutom när minst en tredjedel av styrelsemedlemmarna kräver det. Styrelsens möten kan också hållas på distans.

Styrelsen är beslutsför när minst tre medlemmar samt ordföranden eller vice ordföranden deltar i mötet. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens (eller vid förhinder för ordföranden vice ordförandens) röst, vid val avgör dock lotten.

Styrelsens mandattid är tiden mellan två årsmöten.

5. Rätt att teckna Skogsrelationsklubbens namn

Skogsrelationsklubbens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med sekreteraren.

6. Möteskallelse

Skogsrelationsklubbens möten sammankallas av styrelsen senast fjorton (14) dagar före mötet per e-post och genom att meddela om mötet i de kommunikationskanaler som styrelsen beslutat.

7. Möten

Skogsrelationsklubbens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag före utgången av februari. Mötena kan också hållas per e-post eller som distansmöten.

Extra möte hålls när styrelsen anser att det finns skäl till det eller när minst tio av vetenskapsklubbens medlemmar skriftligen hos styrelsen anhåller om det för behandlingen av ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio (30) dagar från det att anhållan framställdes.

På vetenskapsklubbens möten har varje ordinarie medlem en röst.

På klubbens beslutande möten har en sammanslutningsmedlem en röst. En sammanslutningsmedlems rösträtt utövas av den mötesrepresentant som har fullmakt av sammanslutningen. Om sammanslutningens representant också är personmedlem i Skogsrelationsklubben får medlemmen utöva endast sammanslutningens rösträtt på mötet. En mötesrepresentant får inte företräda flera sammanslutningsmedlemmar än en. (tillfogat 23.4.2021)

Beslut fattas, om inte något annat bestäms i stadgarna, med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör lotten vid val, medan som beslut i andra ärenden gäller den mening som mötesordföranden omfattat.

8. Årsmöte

På Skogsrelationsklubbens årsmöte behandlas följande ärenden:

 • mötets öppnande,
 • val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare,
 • konstaterade av mötets beslutsförhet,
 • godkännande av mötets arbetsordning,
 • presentation av årsberättelsen,
 • fastställande av verksamhetsplanen,
 • utseende av kandidater till styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar,
 • behandling av andra ärenden som nämns i möteskallelsen.

Om en klubbmedlem vill att ett visst ärende ska behandlas på årsmötet, ska medlemmen meddela detta skriftligt till styrelsen senast den 15 januari för att ärendet ska kunna ingå i möteskallelsen.

9. Stadgeändring och upplösning av vetenskapsklubben

Beslut om ändring av stadgarna och upplösning av Skogsrelationsklubben fattas med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de avgivna rösterna på vetenskapsklubbens möte. I möteskallelsen ska stadgeändringen eller upplösningen av vetenskapsklubben nämnas.