Metsäekonomistiklubin vuosikokous

Metsäekonomistiklubin vuosikokous järjestetään etäyhteydellä 24.05.2021 klo 16:30.

Ilmoittaudu tilaisuuteen sähköpostitse 23.05.2021 klo 15 mennessä: vesa-pekka.parkatti[at]helsinki.fi.

Teams-kokouskutsu lähetetään etukäteen ilmoittautuneille. 

Vuosikokouksen työjärjestys ladattavassa muodossa

Metsäekonomistiklubin toimintakertomus 2020-2021 sekä toimintasuunnitelma 2021-2022 ovat saatavilla vuosikokouksessa.

Ihmistieteiden näkökulma metsiin – uusi tieteenalakerho perustettu

Humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta edistävä Metsäsuhdeklubi on hyväksytty Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhoksi 1.3.2021. Uusi tieteenalakerho täydentää Suomen Metsätieteellisen Seuran toimintaa ihmistieteellisen tutkimuksen näkökulmilla ja tieteidenvälisellä vuorovaikutuksella.

Metsäsuhteella kuvataan ihmisen vuorovaikutteista ja muuttuvaa, yksilöllistä suhdetta metsään. Metsäsuhteet ovat osa monimuotoista suomalaista metsäkulttuuria. Metsäsuhdetutkimuksessa tarkastellaan ihmisten ja yhteisöjen metsäsuhteita sekä sitä, miten nämä suhteet vaikuttavat historiassa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä ihmisiin että metsiin ja niiden käyttöön.

Metsäsuhdeklubi on perustettu edistämään ihmistieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta (metsäsuhdetutkimusta) ja sen vuorovaikutusta metsätieteellisen tutkimuksen, käytännön metsätalouden ja metsien käytön kanssa. Ihmistieteellisellä metsiin liittyvällä tutkimuksella tarkoitetaan mm. humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

Metsäsuhdeklubi toimii metsäsuhdetutkijoiden ja -yhteisöjen yhdyssiteenä sekä osallistuu metsäsuhteisiin kohdistuvan opetuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämiseen.  Metsäsuhdeklubi avaa metsäsuhteisiin liittyvää tieteellistä keskustelua osana yhteiskuntaa, sen toimintaa ja kulttuureja ja lisää siten ihmistieteellisen metsiin liittyvän tutkimuksen tuntemusta.

Ihmisen suhdetta metsään tutkii Suomessa laaja joukko tutkijoita eri tieteenaloilta. Monitieteisiin tutkimushankkeisiin osallistuu myös taiteentekijöitä. Tutkijat ja taiteilijat ovat verkostoituneet vuonna 2020 avoimeksi, matalan kynnyksen Metsäsuhdetutkimusverkostoksi. Tiiviissä yhteistyössä toimivat Metsäsuhdeklubi ja Metsäsuhdeverkosto on tarkoitettu kaikille ihmistieteellisestä, metsään liittyvästä tutkimuksesta kiinnostuneille tai sitä tekeville.

Metsäsuhdeklubi toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Liittyä voi ottamalla yhteyttä klubin puheenjohtaja Jaana Laineeseen.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Jaana Laine, dosentti, VTT, MMM, yliopistonlehtori, talous- ja sosiaalihistoria, Helsingin yliopisto, jaana . laine (at) helsinki.fi

Varapuheenjohtaja Kirsi Laurén, dosentti, FT, yliopisto-opettaja, kulttuurintutkimus, Itä-Suomen yliopisto, kirsi . lauren (at) uef.fi

Apurahan saajat / Grantees 2021

Tutkimusapurahat / Research grants

Adnan, 11 832 € Lauri ja Yrjö Ilvessalon rahastosta
Predicting tree diameter distributions in direct airborne laser scanning detected forest structural type

Man Hu, 17 748 € A.K. Cajanderin rahastosta
Assessing the applicability of the process-based forest growth model PREBAS for multilayered forest

Laura Matkala, 8 240 € A.K. Cajanderin rahastosta
Pienaukkohakkuiden vaikutus pohjoisten metsien mikroilmastoihin, kasvillisuuteen ja orgaanisen aineen hajontaan

Virpi Stenman, 11 832 € Helvi ja Vilho Holopaisen rahastosta
Julkisin varoin tuotetun metsävaratiedon epävarmuustekijät

Paula Thitz, 23 664 € Juhlarahastosta
Lämpenevän ilmaston vaikutukset havupuiden kondensoituneiden tanniinien koostumukseen ja bioaktiivisuuteen

Yhteensä / Total 73 316 €

Matka-apurahat / Travel grants

Wei He, 170 € A.K. Cajanderin rahastosta
16th International Peatland Congress, online, 3.-6.5.2021

Lukas Kohl, 2 500 € Juhlarahastosta
American Geophysical Union Fall Meeting, New Orleans, LA, USA, 12.-17.12.2021

Timo Pitkänen, 1 225 € Werner Cajanuksen rahastosta
SilviLaser, Wien, Austria, 29.9.-1.10.2021

Yhteensä / Total 3 895 €

Muut apurahat / Other grants

Jaana Laine, 1 000 € Juhlarahastosta
Metsästä yhteiskuntaan – Metsäntutkimuslaitos 1917 – 2012 -historiateoksen digitointi vapaasti saatavaksi e-kirjaksi

Yhteensä / Total 1 000 €

Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Jiri Pyörälälle, Kaisa Rissaselle ja Hanna Joroselle

Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Palkintoesitykset tekevät Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. Seura palkitsee esityksistä harkintansa mukaisen määrän opinnäytetöitä tai voi jättää palkinnot jakamatta. Tyypillisesti väitöskirjapalkinnon on saanut vuosittain 1-2 vastaväitellyttä tohtoria ja pro gradu -palkinnon 1-3 maisteria.

Vuoden 2021 palkinnot julkistettiin Seuran kevätkokouksessa 6.4.2021. Väitöskirjapalkinnon saajat pitivät työstään kevätkokousesitelmän, jonka nauhoite ladataan katsottavaksi tälle sivulle.

Väitöskirjapalkinto

Jiri Pyörälä, Helsingin yliopisto. Assessing wood properties in standing timber with laser scanning. https://doi.org/10.14214/df.295

Jiri Pyörälän väitöskirja kuuluu metsänarvioimistieteen ja metsien kaukokartoituksen tutkimusalaan, mutta työssä on mukana monitieteellinen aspekti hänen tarkastellessaan puustoa puuteknologian ja puutieteen näkökulmasta. Jiri Pyörälän työ on innovatiivinen ja se vie metsien kaukokartoitusta uusille urille. Traditionaalisesta metsien kaukokartoituksesta, jossa metsää tarkastellaan ilmasta tai avaruudesta, ja jossa tarkastelun kohteena on metsikkö tai yksittäinen puu, Jiri Pyörälän työssä siirrytään tarkastelemaan metsää sen sisältä puiden osien tasolla. Jiri Pyörälän työssä tarkastellaan sellaisia menetelmiä, joilla voidaan arvioida in situ puukohtaisesti sellaisia puuston ominaisuuksia, joita kaukokartoitukseen perustuvassa metsänarvioinnissa on aiemmin kuvattu lähinnä yleistettyjen mallien kautta. Pyörälän työn esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota aiheen omaperäisyyteen ja kompleksisen tutkimusongelman hallintaan. Väitöskirja on hyväksytty 2020 kiittävin arvosanoin. Se on suhteessa nykyvaatimuksiin laaja koostuen viidestä osajulkaisusta, joissa kaikissa Jiri Pyörälä on ensimmäinen kirjoittaja. Toisaalta väitöstyö on tarkoituksenmukaisesti rajattu ja selkeä kokonaisuus.

Jiri Pöyrälän väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 295. Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

Jiri Pyörälä piti Seuran kevätkokouksessa esityksen palkitusta väitöskirjastaan. Nauhoite on katsottavissa täältä.

Kaisa Rissanen, Helsingin yliopisto. Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics. https://doi.org/10.14214/df.283

Kaisa Rissanen on selvittänyt väitöskirjassaan ympäristötekijöiden ja puun fysiologian vaikutusta männyn pihkan toiminnassa ja puun haihtuvien hiiliyhdisteiden (BVOC) emissioissa. Tulosten avulla voidaan parantaa VOC malleja ja ymmärtää paremmin ympäristötekijöiden vaikutusta männyn puolustuskykyyn. BVOC päästöt vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen, sillä ne muuttavat kasvihuonekaasujen dynamiikkaa ilmakehässä, esim. pidentävät metaanin pysyvyyttä ilmakehässä sekä vaikuttavat aerosolipilvien muodostumiseen ja albedoon. Väitöskirja on innovatiivinen, sillä puun rungosta tapahtuvia BVOC-mittauksia on tehty vasta vähän ja työssä on kehitetty uusia menetelmiä: pihkan painetta mitattiin painemittareilla ja BVOC-emissioita jatkuvatoimisella massaspektrometrillä ja dynaamisella kammiosysteemillä. Kaisa Rissasella on ollut menetelmän kehityksessä, datan analysoinnissa ja raportoinnissa itsenäinen rooli. Tulosten analysoinnissa on käytetty mm. SEM-malleja (Structural equation models), joilla on voitu selvittää ympäristötekijöiden vaikutusta (interaktiot, kausaalisuhteet, suorat ja epäsuorat vaikutukset) BVOC-emissioihin. Väitöskirja on hyväksytty arvosanalla kiittäen hyväksytty. Väitöskirja koostuu 4 artikkelista, joissa kaikissa Kaisa Rissanen on ensimmäinen kirjoittaja.

Kaisa Rissasen väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 283. Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

Kaisa Rissanen piti Seuran kevätkokouksessa esityksen väitöskirjastaan. Esityksen nauhoite on katsottavissa täältä.

Pro gradu ‑palkinto 

Hanna Joronen, Itä-Suomen yliopisto. Taivutusmurtolujuuteen ja kimmokertoimeen vaikuttavat tekijät hieskoivulla nuorpuussa ja aikuispuussa sekä niiden mallintaminen lineaarisella sekamallilla. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23573

Hanna Jorosen työn erikoistumisalana on metsä-, energia- ja puuteknologia. Työ on laajahko kokonaisuus gradutyöksi (77 s.). Hanna Joronen on perehtynyt laajasti tutkimusalan kirjallisuuteen ja hyödyntää sitä erinomaisesti työn tulosten tarkastelussa. Työ sisältää vaativaa aineiston analysointia lineaarisella sekamallitekniikalla, mikä on gradutyölle poikkeuksellisen hyvin toteutettu. Työn esitystapa, kieliasu ja viimeistely on toteutettu erinomaisesti. Hanna Joronen osoittaa työssään laajojen aineistojen hallintaa ja analysointia, ja kypsyyttä käsitellä omia tutkimustuloksiaan aikaisemman tutkimuksen valossa.

Metsänhoitoklubin vuosikokous ja vuosikokouswebinaari 18.2.2021

Kokous ja webinaari järjestettiin etäyhteydellä.

Metsänhoitoklubin vuosikokous pidettiin klo 9.00 – 9.45

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

7. Nimetään ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouswebinaari klo 10.00 – 12.30

Luontaisen uudistamisen laatu ja sen parantaminen

Metsän luontaisen uudistamisen laatu on tarkastusten perusteella metsänviljelyä heikompi. Seminaarissa tarkasteltiin metsien luontaisen uudistamisen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja keinoja saavuttaa hyvä taimikko.

Avaus: Nuutti Kiljunen, Suomen Metsäkeskus, Metsänhoitoklubin puheenjohtaja

Luontaisen uudistamisen onnistuminen Metsäkeskuksen tekemien tarkastelujen perusteella, Ari Nikkola, Suomen metsäkeskus (esitys)

Hyvä siemenpuu, Markku Nygren (esitys)

Maanmuokkaus ja kohdevalinta, Timo Saksa, Luonnonvarakeskus (esitys)

Metsäpuiden siemensatoennusteiden laadinta: nykykäytäntö ja kehitysnäkymät, Pekka Helenius, Luonnonvarakeskus (esitys)

Pienaukkojen taimettuminen Pohjois-Suomessa, Pasi Rautio, Luonnonvarakeskus (esitys)

Kutsu kevätkokoukseen 6.4.2021

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena tiistaina 6.4.2021 klo 15 alkaen. Etäkokous lähetetään Suomen Metsätieteellisen Seuran toimistosta, Viikinkaari 6, Helsinki. Ilmoittautuminen kokoukseen on suljettu.

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki kalenterikutsuna.

Ohjelma

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 8. Hallituksen jäsenen valinta kaudelle 2021-2023 Seuran sääntöjen 6 § mukaan Arto Kariniemen tilalle.
 9. Syyskokouksessa 10.12.2020 hyväksytyn Seuran sääntömuutosesityksen toinen käsittely. Seuran hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia Seuran sääntöihin:
 1. Seuran opinnäytetyöpalkintojen julkistaminen
 2. Seuran myöntämien apurahojen julkistaminen
 3. Kevätkokousesitelmä; Seuran opinnäytetyöpalkinnon saaja
 4. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 10.3.2021

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus

Webinaari 10.12.2020 klo 13.00 – 15.45

Yhä useammat eurooppalaiset tutkimusrahoittajat, mukaan lukien Suomen Akatemia, vaativat rahoituksellaan tehdyn tutkimuksen datan avaamista. Datan avoimuus on keskeisesti esillä myös voimistuvassa avoimen tieteen liikkeessä. Suomessa valmistellaan tutkimusaineistojen kansallista linjausta. Miksi datan pitäisi olla avoin? Mitä hyötyjä ja haittoja tutkimusaineistojen avaamisesta voi olla? Metsätieteissä datan avaaminen on jo arkipäivää metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksia käsittelevässä tutkimuksessa ja monet kaukokartoittajat käyttävät hyväkseen avoimia aineistoja. Yhteiskuntatieteellisessä metsäntutkimuksessa ollaan epäileväisempiä ennen kaikkea henkilötietojen suojan takia.

Suomen Metsätieteellisen Seuran järjesti 10.12.2020 webinaariin metsädatan avaamisesta. Siinä käsiteltiin datan avaajien ja avoimen datan käyttäjien kokemuksia, opittiin datan avaamisen käytännöistä, kuultiin millaisia aineistoja Suomen metsäkeskuksella on valmiina ja saatiin informaatiota metsätieteellisen seuran julkaisusarjojen uusista avoimuus- läpinäkyvyyslinjauksista. Yleiskeskustelussa vastattiin yleisökysymyksiin ja tehtiin yhteenvetoa iltapäivän teemoista. Esitysten ja yleiskeskustelun nauhoitteet löydät tältä sivulta.

Ohjelma

13.00-13.05Webinaarin avaus, MMT Arto Kariniemi, Suomen Metsätieteellinen Seura
13.05-13.30Kokemuksia datan avaamisesta, yliopistotutkija Pasi Kolari, Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin yliopisto (Nauhoitus)
13.30-13.55Avoin data metsän kaukokartoituksen tutkimuksessa, yliopistotutkija Lauri Korhonen, Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto (Nauhoitus)
13.55-14.20Tutkijan palvelut ratkaisevat kukoistaako vai kuihtuuko datan avoimuus, Customer Solution Manager Heidi Laine, Tieteen tietotekniikan keskus CSC (Nauhoitus)
14.20-14.35Tauko
14.35-14.50Suomen metsäkeskuksen aineistojen käyttö tutkimuksessa, metsätietoasiantuntija Juha Inkilä, Suomen metsäkeskus (Nauhoitus)
14.50-15.05Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisusarjojen avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjaukset, päätoimittaja Matti Maltamo, Suomen Metsätieteellinen Seura (Nauhoitus)
15.05-15.45Yleiskeskustelu, puheenjohtajana päätoimittaja Teppo Hujala, Suomen Metsätieteellinen Seura (Nauhoitus)

Kutsu syyskokoukseen 10.12.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään etäkokouksena torstaina 10.12.2020 klo 16.00 alkaen. Etäkokous lähetetään Suomen Metsätieteellisen Seuran toimistosta, Viikinkaari 6, Helsinki. Etäyhteyttä varten kokoukseen on ilmoittauduttuva viimeistään 3.12.2020:

https://link.webropolsurveys.com/S/8EFF05D4009E87B7

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki kalenterikutsuna. Huomaathan, että kokous on tarkoitettu vain Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja (lisätietoa ilmoittaumislomakkeella).

Käsiteltävät asiat

1.  Kokouksen avaus

2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.  Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma (Liite 1), tulo- ja menoarvio (Liite 2) sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021.

6.  Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2021 sekä kahden hallituksen jäsenen erovuoroisten Arto Kariniemen ja Anna Revon tilalle kaudelle 2021 – 2023. Seuran sääntöjen 6 § mukaan molemmat voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:

 • puheenjohtaja 2021: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
 • varapuheenjohtaja 2021: yliopistotutkija Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
 • hallituksen jäsenet 2021 – 2023: MMT, VTM Arto Kariniemi ja tutkija Anna Repo, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7.  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2021. Ehdotukset ovat:

 • tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
 • Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 • toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
 • varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

8.  Seuran sääntömuutosesityksen (Liite 3) ensimmäinen käsittely. Seuran hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia Seuran sääntöihin:

 • Mahdollisuus jäsenkokousten etäosallistumiseen kirjataan sääntöihin.
 • Seura ei enää kutsu kunniajäseniä.
 • Pieniä muotoseikkojen korjauksia.

Seuran nykyiset säännöt löytyvät osoitteesta:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Suomen-Metsatieteellinen-Seura-ry-saannot-160330.pdf

9.  Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren@metsatiede.org) 26.11.2020 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myös tämän jälkeen, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 16.11.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Toimintasuunnitelmaluonnos 2021:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Toimintasuunnitelmaluonnos-2021.pdf

Talousarvioluonnos 2021:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Talousarvioluonnos-2021.pdf

Sääntöluonnos:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Saantoluonnos-2021.pdf

Jäsentiedote – 4/2020 – Information Letter

Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.

Download printable Information Letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter

 • Kutsu syyskokoukseen 10.12.2020
 • Invitation to Autumn Meeting 10 December 2020
 • Muistutus: webinaari ”Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus” 10.12.2020 / Reminder: webinar “Open data in forest sciences – benefits, problems and future”
 • IUFRO-apurahojen jako siirtyy suoraan Metsämiesten säätiölle vuonna 2021
 • Foundation Metsämiesten säätiö will award IUFRO grants directly from 2021 onwards
 • Uusia jäseniä / New members

Normaalisti emme lähetä jäsentiedotteita näin tiuhaan tahtiin, mutta loppusyksyyn on kertynyt useita tärkeitä tiedotusasioita. Seuraavaa jäsentiedotetta voit odotella tammikuussa 2021.


Kutsu syyskokoukseen 10.12.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään etäkokouksena torstaina 10.12.2020 klo 16.00 alkaen. Etäkokous lähetetään Suomen Metsätieteellisen Seuran toimistosta, Viikinkaari 6, Helsinki. Etäyhteyttä varten kokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 3.12.2020 tällä linkillä.

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki kalenterikutsuna. Huomaathan, että kokous on tarkoitettu vain Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja.

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 5. Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma (Liite 1), tulo- ja menoarvio (Liite 2) sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021.
 6. Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2021 sekä kahden hallituksen jäsenen erovuoroisten Arto Kariniemen ja Anna Revon tilalle kaudelle 2021 – 2023. Seuran sääntöjen 6 § mukaan molemmat voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:
  – puheenjohtaja 2021: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
  – varapuheenjohtaja 2021: yliopistotutkija Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
  – hallituksen jäsenet 2021 – 2023: MMT, VTM Arto Kariniemi ja tutkija Anna Repo, Luonnonvarakeskus
  Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.
 7. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2021. Ehdotukset ovat:
  – tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
  – Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
  – toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
  – varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

 1. Seuran sääntömuutosesityksen (Liite 3) ensimmäinen käsittely. Seuran hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia Seuran sääntöihin:
  – Mahdollisuus jäsenkokousten etäosallistumiseen kirjataan sääntöihin.
  – Seura ei enää kutsu kunniajäseniä.
  – Pieniä muotoseikkojen korjauksia.
  Seuran nykyiset säännöt löytyvät tästä linkistä.
 2. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
  Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren {at} metsatiede.org) 26.11.2020 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myös tämän jälkeen, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.
 3. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 16.11.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus


Invitation to Autumn Meeting 10 December 2020

Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Thursday 10 December 2020 at 16:00 as a remote meeting.

Finnish law requires that all participants to an on-line members’ meeting of a society must register at latest a week before the meeting. Thus, register at latest on 3 December 2020 using this link.

A Zoom link to the meeting will be sent to all registered participants as a calendar invitation.

Programme

 1. Opening of the meeting
 2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.
 3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.
 4. Acceptance of the programme.
 5. Confirmation of the Plan of activities 2021 (Appendix 1, in Finnish), Budget 2021 (Appendix 2, in Finnish), and the membership fee for 2020.
 6. Election of the chair and vice-chair of the Society for 2021 and board members for term 2021 – 2023. Current board members whose term is ending are Arto Kariniemi and Anna Repo. According to the 6th § of the statutes of the Society, both can be re-elected. The proposal of a work group searching for candidates is:
  – Chair 2021: Dr Tuija Aronen, Natural Resources Institute Finland
  – Vice Chair 2021: Dr Marjo Palviainen, University of Helsinki
  – Board member 2021 – 2023: Dr Arto Kariniemi and Dr Anna Repo, Natural Resources Institute Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates in the meeting.

 1. Election of the auditor of the accounts and the activities of the Society for 2021. The proposal:
  – Auditor of Accounts: audit society PricewaterhouseCoopers
  – Because the auditor is an audit society, vice auditor is not elected.
  – Auditor of Activities: Dr Jussi Lintunen, ETLA
  – Vice-Auditor of Activities: Mr Jussi Leppänen, Natural Resources Institute Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates in the meeting.

 1. First processing of the changes to the statutes of the Finnish Society of Forest Science (Appendix 3, in Finnish). The proposed changes:
  – Remote participation in members’ meeting will become permanent.
  – The Society will no longer invite honorary members.
  – Some linguistic and stylistic revisions.
  Current statutes of the Society are available in Finnish through this link.
 2. Other possible items.
  If a member wants to propose a topic that requires a decision of a members’ meeting of the Society, should sent an e-mail to the Executive Manager of the Society (pekka.nygren {ät} metsatiede.org) detailing the topic at latest on 26 November 2020. Discussion topics may also be made after that, at latest on site at the time of the acceptance of the meeting programme.
 3. Closure of the meeting

Helsinki, 16 November 2020

Board of the Finnish Society of Forest Science


Muistutus: Webinaari ”Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus” 10.12.2020
Reminder: Webinar “Open data in forest sciences – benefits, problems and future” (in Finnish)

Muistathan, että syyskokouspäivänä 10.12.2020 järjestämme webinaarin avoimesta datasta metsäntutkimuksessa. Sille on oma ilmoittautumislomake, jolla voit myös välittää kysymyksiä tilaisuuden puhujille. Osallistumislinkki lähetetään vain etukäteen ilmoittautuneille. Ilmoittaudu viimeistään 7.12.2020 tästä linkistä.

Ohjelma

13.00 – 13.05 Webinaarin avaus, MMT Arto Kariniemi, Suomen Metsätieteellinen Seura
13.05 – 13.30 Kokemuksia datan avaamisesta, yliopistotutkija Pasi Kolari, Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin yliopisto
13.30 – 13.55 Avoin data metsän kaukokartoituksen tutkimuksessa, yliopistotutkija Lauri Korhonen, Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto
13.55 – 14.20 Tutkijan palvelut ratkaisevat kukoistaako vai kuihtuuko datan avoimuus, Customer Solution Manager Heidi Laine, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
14.20 – 14.35 Tauko
14.35 – 14.50 Suomen metsäkeskuksen aineistojen käyttö tutkimuksessa, metsätietoasiantuntija Juha Inkilä, Suomen metsäkeskus
14.50 – 15.05 Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisusarjojen avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjaukset, päätoimittaja Matti Maltamo, Suomen Metsätieteellinen Seura
15.05 – 15.45 Yleiskeskustelu, puheenjohtajana päätoimittaja Teppo Hujala, Suomen Metsätieteellinen Seura


IUFRO-apurahojen jako siirtyy suoraan Metsämiesten säätiölle vuonna 2021

Suomen Metsätieteellinen Seura on jakanut Metsämiesten säätiön myöntämät apurahat IUFRO-toimintaan oman apurahahakunsa yhteydessä. Apurahakäytäntöjensä yhdenmukaistamisen yhteydessä Metsämiesten säätiö alkaa jakaa IUFRO-apurahat itse ja tämä yhteistyö Seuran kanssa loppuu. Vuodesta 2021 alkaen IUFRO-apurahahakemukset tulee tehdä suoraan Metsämiesten säätiön apurahahaun yhteydessä aina 31 tammikuuta mennessä. Seuraava Metsämiesten säätiön apurahahaku on auki 1.12.2020  31.1.2021. Lue tarkemmin suoraan Metsämiesten säätiön hakuohjeista.

Suomen Metsätieteellinen Seura kiittää Metsämiesten säätiötä luottamuksesta IUFRO-apurahapäätösten tekemisessä ja säätiön tuesta suomalaiselle metsätieteelle. Odotamme että hyvä yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessa monilla muilla tavoin.


Foundation Metsämiesten säätiö will award IUFRO grants directly from 2021 onwards

Finnish Society of Forest Science has awarded the grants for IUFRO activities of the foundation Metsämiesten säätiö on behalf of the foundation. Metsämiesten säätiö is streamlining its grant practices. Consequently, the foundation will award directly the IUFRO grants starting from the grants for 2021. The deadline of the application round of Metsämiesten säätiö is always 31 January. The next round for grant applications will be open from 1 December 2020 through 31 January 2021. Read more on the website of Metsämiesten säätiö (in Finnish).

Finnish Society of Forest Science thanks Metsämiesten säätiö for confidence on IUFRO grant awards and the support of the foundation for Finnish forest science. We expect that our good cooperation will continue in the future in many other forms.


Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Heikki Ovaskaisen ja Eeva Terhosen tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome our new members Heikki Ovaskainen and Eeva Terhonen to participate actively in the activities of our Society.


Hyvää loppuvuotta,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
puh. 044 558 1199
pekka.nygren [ät] metsatiede.org

Jäsentiedote – 3/2020 – Information letter

Avaa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.

Download printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Vastaa Seuran jäsenkyselyyn
 • Participate in the members’ survey
 • Webinaari ”Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus” 10.12.2020 / Webinar “Open data in forest sciences – benefits, problems and future”
 • Metsätieteen päivän 20.10.2020 nauhoitteet ovat katsottavissa Seuran verkkosivustolla
 • Recordings of the Forest Science Day 20 October 2020 are available on our website
 • Seuran jäsenmaksulomakkeet lähetetään nykyisin sähköpostiin
 • Membership payment invoices are sent by e-mail
 • TENK’s Research Integrity Afternoon, 2 December 2020
 • Uusia jäseniä / New members

Vastaa Seuran jäsenkyselyyn

Tarvitsemme sinun apuasi Metsätieteellisen Seuran toiminnan kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastamaan lyhyeen kyselyyn, jotta voimme paremmin suunnitella toimintaamme vastaamaan jäsentemme toiveita. Millaisen Metsätietellisen Seuran haluaisit jatkossa? Millaiset tapahtumat palvelisivat sinua parhaiten?

Aikaa vastaamiseen on 17.11.2020 saakka:
https://link.webropolsurveys.com/S/3FC688CE18533F9C

Iso kiitos avustasi jo etukäteen!


Participate in the members’ survey

We need your help to develop the activities of the Finnish Society of Forest Science —  please respond to a short survey! We will use the results of the survey to develop or renew our events and other activities so that they correspond to our members’ wishes.

The survey is open until 17 November 2020:
https://link.webropolsurveys.com/S/3FC688CE18533F9C

Thanks for your help in advance!


Webinaari ”Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus” 10.12.2020
Webinar “Open data in forest sciences – benefits, problems and future” (in Finnish)

Yhä useammat eurooppalaiset tutkimusrahoittajat, mukaan lukien Suomen Akatemia, vaativat rahoituksellaan tehdyn tutkimuksen datan avaamista. Datan avoimuus on keskeisesti esillä myös voimistuvassa avoimen tieteen liikkeessä. Suomessa valmistellaan tutkimusaineistojen kansallista linjausta. Miksi datan pitäisi olla avoin? Mitä hyötyjä ja haittoja tutkimusaineistojen avaamisesta voi olla? Metsätieteissä datan avaaminen on jo arkipäivää metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksia käsittelevässä tutkimuksessa ja monet kaukokartoittajat käyttävät hyväkseen avoimia aineistoja. Yhteiskuntatieteellisessä metsäntutkimuksessa ollaan epäileväisempiä ennen kaikkea henkilötietojen suojan takia.

Osallistu Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämään webinaariin metsädatan avaamisesta. Kuulet datan avaajien ja avoimen datan käyttäjien kokemuksista, opit datan avaamisen käytännöistä, kuulet millaisia aineistoja Suomen metsäkeskuksella on valmiina ja saat informaatiota metsätieteellisen seuran julkaisusarjojen uusista avoimuus- läpinäkyvyyslinjauksista. Yleiskeskustelussa saat kysyä mitä olet aina halunnut tietää avoimesta datasta, muttet ole vielä voinut kysyä.

Webinaari on maksuton, mutta osallistumislinkki lähetetään vain etukäteen rekisteröityneille. Rekisteröitymisen yhteydessä voit tehdä kysymyksiä datan avaamisen perusteista, käytännöistä ja huolenaiheistasi. Ilmoittaudu viimeistään 7.12.2020:
https://link.webropolsurveys.com/S/9DB80D008E9776E0

Ohjelma

13.00 – 13.05 Webinaarin avaus
13.05 – 13.30 Kokemuksia datan avaamisesta, yliopistotutkija Pasi Kolari, Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin yliopisto
13.30 – 13.55 Avoin data metsän kaukokartoituksen tutkimuksessa, yliopistotutkija Lauri Korhonen, Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto
13.55 – 14.20 Tutkijan palvelut ratkaisevat kukoistaako vai kuihtuuko datan avoimuus, Customer Solution Manager Heidi Laine, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
14.20 – 14.35 Tauko
14.35 – 14.50 Suomen metsäkeskuksen aineistojen käyttö tutkimuksessa, metsätietoasiantuntija Juha Inkilä, Suomen metsäkeskus
14.50 – 15.05 Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisusarjojen avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjaukset, päätoimittaja Matti Maltamo, Suomen Metsätieteellinen Seura
15.05 – 15.45 Yleiskeskustelu


Metsätieteen päivän 20.10.2020 nauhoitteet ovat katsottavissa Seuran verkkosivustolla

Metsien terveys nyt ja tulevaisuudessa

Jäikö sinulta mielenkiintoinen esitelmä kuulematta Metsätieteen päivässä ”Metsien terveys nyt ja tulevaisuudessa”? Haluatko vain kerrata mielenkiintoisen esityksen? Haluatko nähdä rinnakkaissession ohjelman, joka jäi näkemättä, koska osallistuit toiseen sessioon? Ei hätää. Metsätieteen päivän nauhoitteet ovat katsottavissa päivän omalla sivulla.

Rinnakkaissessioiden nauhoitteet löytyvät kunkin session omalta sivulta. Voit tutustua etukäteen esitysten teemoihin Tiivistelmäkirjassa, jonka voit ladata Metsätieteen päivän pääsivulta.


Recordings of the Forest Science Day 20 October 2020 are available on our website

“Forest Health Today and Tomorrow”

Did you miss an interesting presentation in the Forest Science Day “Forest Health Today and Tomorrow”? Do you just want to repeat an interesting presentation? Do you want to see the programme of a parallel session, in which you could not participate? Do not worry. Recordings of all presentations in the Forest Science Day are available on the page of the event.

The parallel session recordings can be accessed on the page of each session. For a preview to talks, you can download also the Book of Abstracts from the main page of Forest Science Day.


Seuran jäsenmaksulomakkeet lähetetään nykyisin sähköpostiin

Jäsenmaksukertymämme on laskenut huolestuttavasti viime ja tänä vuonna. Oletko saanut jäsenmaksulomakkeet? Vuoden 2019 alusta Seura siirtyi käyttämään jäsenrekisterinään pilvipalvelu Membookia ja aloimme lähetämään myös jäsenmaksulomakkeet sen kautta. Sähköpostin lähettäjänä näkyy ”Suomen Metsätieteellinen Seura ry via Membook <no-reply@membook.fi>”. Voit maksaa jäsenmaksusi joko viestin tietojen mukaan omassa verkkopankissasi tai, jos rekisteröidyt Membookin käyttäjäksi, suoraan jäsenrekisteristämme Paytrailin tarjoaman maksupalvelun kautta.

Mikäli et ole saanut vuoden 2020 jäsenmaksuviestiä, ilmoita siitä Seuran toiminnanjohtajalle (pekka.nygren {miuku} metsatiede.org) niin saat uuden jäsenmaksulinkin.


Membership payment invoices are sent by e-mail

Membership payments of our Society have strongly decreased in 2019 and 2020. Have you received our membership payment form via e-mail? From the beginning of 2019, we are using the cloud service Membook as our member register. We also send our membership payment invoices via e-mail. The sender of the e-mail is “Suomen Metsätieteellinen Seura ry via Membook <no-reply@membook.fi>”. You can pay the membership fee in your own net bank according to the instructions given in the e-mail or you can register as a user of Membook and pay directly in Membook using the interface provided by Paytrail Inc.

If you have not received the 2020 membership payment invoice, please, inform the Executive Manager of our Society (pekka.nygren [at] metsattiede.org). He will send sent you a new payment link.


TENK’s Research Integrity Afternoon, 2 December 2020

What to do if you suspect that your work has been plagiarised? How to tackle authorship issues? Who can help you with these problems, and what kind of research integrity framework do we have in place in Finland?
The Finnish National Board on Research Integrity TENK welcomes international researchers working in Finland to our research integrity afternoon in Zoom at 14-16 on Wednesday, 2 December 2020. The language of the event is English.

Programme:

 • TENK introduced
 • Guidelines on responsible conduct of research in Finland
 • Research integrity advisers in Finland
 • Q&A

Welcoming words by Riitta Keiski, Chair of TENK and Dean of the Faculty of Technology at University of Oulu.

Come meet us at our virtual TENK office!

Register on this form by Monday, 30 November.
Link to the event will be emailed to you.

More information: Senior Adviser Iina Kohonen (iina.kohonen [at] tenk.fi)


Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Margaretta Christitan, Mihails Cugunovsin, Markus Melinin, Cheik Mohamedoun and Timo Pitkäsen tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome our new members Margaretta Christita, Mihails Cugunovs, Markus Melin, Cheik Mohamedou and Timo Pitkänen to participate actively in the activities of our Society.


Kaamosterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
puh. 044 558 1199
pekka.nygren [ät} metsatiede.org