Jäsentiedote – 2/2021 – Information letter

Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.
Download printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Tarjoa esitystä Metsätieteen päivään 26.10.2021
 • Call for talk proposals to Forest Science Day 26 October 2021
 • Kevätkokouksen 6.4.2021 päätöksiä / Decisions of the Spring meeting 6 April 2021
 • Seuran tiedelehtien avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjaukset
 • Openness and transparency guidelines of the journals of our Society
 • Uusia jäseniä / New members

Tarjoa esitystä Metsätieteen päivään 26.10.2021

Vuoden 2021 Metsätieteen päivä järjestetään 26.10.2021 webinaarina. Tänä vuonna Metsätieteen päivä kuuluu Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmistoon.

Tutkittu tieto ja metsien käyttö

Metsätieteen päivässä tarkastellaan tutkitun tiedon roolia metsien käytön kehittämisessä ja käytännöissä. Aamupäivän yhteiskokouksessa tarkastellaan mikä on tieteellisen tiedon rooli metsätaloudessa, tutkimusta EU:n metsäpolitiikan takana, kuullaan ekologin arvio metsänhoidon suosituksista ja tarkastellaan Suomen metsänhoidon tulevaisuutta tutkimustiedon valossa. Aamupäivän lopuksi kaikki alustajat keskustelevat yhdessä alustusten teemoista ja vastaavat yleisön kysymyksiin ja kommentteihin.

Tarjoa esitystä iltapäivän rinnakkaissessioon

Iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaissessiota, joissa tarkastellaan tutkimustiedon soveltamista metsätalouden monimuotoisella kentällä. Onko sinulla uusia tutkimustuloksia tai kokemuksia tutkitun tiedon soveltamisesta metsien käytössä? Tule kertomaan uusista tutkimustuloksistasi tai siitä, miten hyödynnät tutkittua tietoa käytännön työssä yhteen iltapäivän rinnakkaissessioista. Takaraja esityksen tarjoamiselle on 22.8.2021. Kaikki esityskutsut löytyvät tästä linkistä.

Aamupäivän ohjelma on vahvistettu

9.00-9.05 Metsätieteen päivän avaus, Marjo Palviainen, Suomen Metsätieteellinen Seura
9.05-9.40 Tieteellinen tieto: epävarmanakin ylivoimainen, mutta yksinään riittämätön perusta metsätaloudelle, Heikki Hänninen, Zhejiang A&F University, Hangzhou, China
9.40-10.10 Tutkimustieto EU:n politiikan tukena, Lauri Hetemäki, Helsingin yliopisto
10.10-10.40 Metsänhoidon suositukset metsäekologisen tiedon valossa, Tuomas Aakala, Itä-Suomen yliopisto
10.40-11.00 Tauko
11.00-11.30 Suomen metsänhoidon tulevaisuus tutkimustiedon valossa, Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto
11.30-12.15 Yleiskeskustelu, Aamupäivän puhujat; puheenjohtaja Risto Päivinen, Tapio oy


Call for talk proposals to Forest Science Day 26 October 2021

This year, the Forest Science Day will be organised on 26 October 2021 as a webinar. The Day will part of the programme of the Year of Research-based Knowledge.

Research-based knowledge in the use of forests

The topic of current year’s Forest Science Day deals with the role of the research-based knowledge in the use of forests, both current practices and future developments. In the talks of the morning plenary session, we hear about the role of research-based knowledge in forestry, research as a basis for EU forest policy, an ecologist’s view on Finnish forest management recommendations and the future challenges of Finnish forest management in the light of research. The plenary speakers will join a common discussion with the audience at the end of the plenary.

Submit your talk proposal to one of the afternoon parallel sessions

The science clubs of the Finnish Society of Forest Science will organise six parallel sessions in the afternoon for discussing the applications of research-based forest knowledge in the diverse field of forestry. Do you have new research results or experiences on the application of research in the forestry practice? Propose a talk on your research or experiences in one of the afternoon parallel sessions. The links to all session calls are available from this link.

The main language of the Forest Science Day is Finnish but we also welcome talks in Swedish or English. English version of the call is available to the session of the Forest Mensuration Club and the Human-Forest Relations Club. Other calls are written in Finnish only. If you cannot read Finnish, do not hesitate to contact the contact person of the session indicated on each call page. The deadline for sending the proposals is 22 August 2021.

Morning plenary programme is confirmed

9:00-9:05 Opening of the Forest Science Day, Marjo Palviainen, Finnish Society of Forest Science
9:05-9:40 Scientific knowledge: Superior basis for forestry yet not sufficient alone, Heikki Hänninen, Zhejiang A&F University, Hangzhou, China
9:40-10:10 Research support for EU forest policy, Lauri Hetemäki, University of Helsinki
10:10-10:40 Forest management recommendations in the light of research-based knowledge on forest ecology, Tuomas Aakala, University of Eastern Finland
10:40-11:00 Break
11:00-11:30 Future of Finnish forest management in the light of research-based knowledge, Heli Peltola, University of Eastern Finland
11:30-12:15 Common discussion with all plenary speakers, chair Risto Päivinen, Tapio Ltd.


Kevätkokouksen 6.4.2021 päätöksiä / Decisions of the Spring meeting 6 April 2021

Seuran kevätkokous pidettiin 6.4.2021 etäyhteydellä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus Seuran hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokouksessa hyväksyttiin myös Seuran sääntömuutosesitys. Seuran jäsenkokouksia on pidetty etäyhteydellä COVID 19 pandemian takia voimassaolevan poikkeuslain nojalla, mutta jatkossa etäosallistumismahdollisuus on kirjattu Seuran sääntöihin. Kokouksessa Seuran hallitusta täydennettiin valitsemalla erikoistutkija Heikki Ovaskainen (Metsäteho oy) edesmenneen Arto Kariniemen tilalle. Kokouksessa julkistettiin myös vuoden 2021 apurahan saajat ja myönnettiin opinnäytetyöpalkinnot:

 • MMT Jiri Pyörälä, Helsingin yliopisto, väitöskirjatyöstä ”Assessing wood properties in standing timber with laser scanning”. https://doi.org/10.14214/df.295
 • MMT Kaisa Rissanen, Helsingin yliopisto, väitöskirjatyöstä ”Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics”. https://doi.org/10.14214/df.283
 • MMM Hanna Joronen, Itä-Suomen yliopisto, pro gradu –työstä ”Taivutusmurtolujuuteen ja kimmokertoimeen vaikuttavat tekijät hieskoivulla nuorpuussa ja aikuispuussa sekä niiden mallintaminen lineaarisella sekamallilla”. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23573

The Spring meeting of our Society was on 6 April 2021 with remote connection. Closing of books 2020 was confirmed and the members present in the meeting decided to discharge the board members and other liables from responsibility on activities in 2020. The meeting accepted also changes in the by-laws of the Society. Members’ meetings of the Society have been organised recently with remote connection based on a special law in response to the COVID 19 pandemic. New by-laws allow remote participation in the members’ meetings also under normal circumstances. Special researcher Heikki Ovaskainen (Metsäteho Ltd.) was elected to the board of the Society for replacement of Arto Kariniemi who passed away in March. The names of the grantees 2021 were published in the meeting. Thesis prizes were awarded to:

 • Dr Jiri Pyörälä, University of Helsinki for doctoral dissertation “Assessing wood properties in standing timber with laser scanning” https://doi.org/10.14214/df.295
 • Dr Kaisa Rissanen, University of Helsinki for doctoral dissertation “Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics” https://doi.org/10.14214/df.283
 • Ms Hanna Joronen, University of Eastern Finland for M.Sc. thesis “Factors affecting bending strength and modulus of elasticity in juvenile and mature wood of downy birch and modelling them with linear mixed-effect models” https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23573 (in Finnish)

Seuran tiedelehtien avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjaukset

Suomen Metsätieteellinen Seura on ollut avoimen tieteen tienraivaaja, joka on vaalinut jokamiehen oikeutta metsätieteeseen vuodesta 1998, jolloin Silva Fennican ja Metsätieteen aikakauskirjan artikkelitekstien avoin julkaiseminen Internetissä alkoi. On aika ottaa seuraava askel kohti avoimen tieteen tavoitteita parantamalla tiedelehtiemme artikkeleiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Silva Fennica on ottanut tammikuun 2021 alussa käyttöön kansainvälisen Center for Open Sciencen läpinäkyvyys- avoimuussuositukset (Transparency and Openness Promotion – TOP – guidelines; https://www.cos.io/our-services/top-guidelines) tasolla 1. Metsätieteen aikakauskirja seuraa heinäkuun 2021 alusta alkaen.

Tasolla 1 sekä Metsätieteen aikakauskirja että Silva Fennica esittävät kirjoittajaohjeissaan selkeästi toivotun tutkimusmateriaalien, -datan ja koodin avoimuuden sekä ohjeistavat läpinäkyvään kirjoittamiseen. Siihen kuuluvat mm. ohjeet nimistölähteistä ja maaperäluokituksista. Rohkaisemme myös julkaisemaan tärkeitä toistotutkimuksia, jotka auttavat vahvistamaan tai hylkäämään uusia tutkimustuloksia. Silva Fennicassa on uusi vertaisarvioitu artikkelityyppi, Data note, jossa voi kuvailla luotettavaan tietokantaan tallennetun tutkimusdatan. Kuvaus sisältää selkeän ja kattavan datan kuvauksen: aineiston keräämisen yksityiskohdat (otanta, mittaukset, datan muokkaukset, poisjätetyt havainnot jne.), datan sisällön, mahdolliset käyttötarkoitukset ja data saavutettavuutta varten tarvittavat metatiedot. Data note artikkelin julkaiseminen auttaa tutkijaa meritoitumaan datan avaamisesta.

Tammikuun 2024 alusta alkaa tiedelehtiemme uusi aika, kun siirrymme TOP-suositusten tasolle 2. Taso 2 tarkoittaa, että tutkimusmateriaalien, -datan ja koodin on oltava avoimia julkaisemisen ehtona. Avoimuudesta voidaan luopua hyvistä syistä, esimerkiksi yksityisyyden suojan tai uhanalaisten eliölajien suojelun takia. Käsikirjoituksen on seurattava viittaus- ja nimistöohjeita vertaisarvioinnin ehtona.

Uusien ohjeiden tavoitteena on parantaa tutkimuksen avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta. Odotamme, että tämä johtaa lopulta parempaan tutkimukseen metsien ja ihmisten hyväksi. Uudet ohjeet päivitetään Metsätieteen aikakauskirjan sivustolle kesäkuun aikana viimeisen oikolukemisen jälkeen. Sivustolle tulee alasvetovalikot ”Kirjoittajaohjeet” ja ”Lehden käytänteet” kuten Silva Fennican sivustolla. Kaksi kattavaa tiivistelmää uusista ohjeista on julkaistu Pekka Nygrenin (https://doi.org/10.14214/sf.10411) ja Lauri Mehtätalon (https://doi.org/10.14214/sf.10257) Silva Fennicaan kirjoittamissa pääkirjoituksissa.


Openness and transparency guidelines of the journals of our Society

Finnish Society of Forest Science has been a trailblazer of open science, cherishing Everyone’s Right to Forest Science since 1998 when the open publishing of full text articles of Silva Fennica and Metsätieteen aikakauskirja began in the Internet. It is time to take the next step towards open science with enhanced transparency and reproducibility of the articles published in our journals. From the beginning of 2021, Silva Fennica has applied the Transparency and openness promotion (TOP) guidelines of the Center for Open Science (https://www.cos.io/our-services/top-guidelines) at level 1. Metsätieteen aikakauskirja will follow starting July 2021.

Level 1 of the guidelines means that both Silva Fennica and Metsätieteen aikakauskirja articulate what kind of openness is desirable for research materials, data and code, and give instructions for transparent writing – including standards for nomenclature, soil classification etc. We also encourage submission of significant replication studies for verifying new research results. Silva Fennica has also a new peer-reviewed article type, Data note, for describing a data set deposited to a trusted open repository. They contain a clear and exhaustive description of the dataset: Details of data collection (sampling, measurements, all possible modifications, exclusions if any, etc.), its content, its potential use, and all the metadata required to access the dataset. Publishing a Data note will help scientists to get the well-earned merit for opening data.

A new era will open from 1 January 2024 onwards, as our journals will move to level 2 of TOP guidelines. Level 2 will mean that materials, data and code must be open as a condition for publishing an article. Exceptions may be accepted for good reasons e.g., for protecting privacy or threatened species. The manuscript must adhere to the citation and nomenclature guidelines before peer-review.

The objective of the new guidelines is to improve research openness, transparency and reproducibility. We expect that finally this will lead to better science for the benefit of forests and people. You can read the new “Author guidelines” and “Journal policies” by clicking the respective top panel buttons in the website https://silvafennica.fi. Comprehensive synopses are provided in the editorials of Silva Fennica’s Managing Editor Pekka Nygren (https://doi.org/10.14214/sf.10411) and Associate Editor for Biometry and Methods Lauri Mehtätalo (https://doi.org/10.14214/sf.10257).


Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Markus Haakanan, Tuulikki Hallan, Reetta Karhunkorvan, Kirsi Laurénin, Tanja Pyhäjärven ja Harri Siiskosen tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome the new members of the Society, Markus Haakana, Tuulikki Halla, Reetta Karhunkorva, Kirsi Laurén, Tanja Pyhäjärvi and Harri Siiskonen to participate actively in our activities.


Kesäterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
pekka . nygren [ät] metsatiede . org

Ihmistieteiden näkökulma metsiin – uusi tieteenalakerho perustettu

Humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta edistävä Metsäsuhdeklubi on hyväksytty Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhoksi 1.3.2021. Uusi tieteenalakerho täydentää Suomen Metsätieteellisen Seuran toimintaa ihmistieteellisen tutkimuksen näkökulmilla ja tieteidenvälisellä vuorovaikutuksella.

Metsäsuhteella kuvataan ihmisen vuorovaikutteista ja muuttuvaa, yksilöllistä suhdetta metsään. Metsäsuhteet ovat osa monimuotoista suomalaista metsäkulttuuria. Metsäsuhdetutkimuksessa tarkastellaan ihmisten ja yhteisöjen metsäsuhteita sekä sitä, miten nämä suhteet vaikuttavat historiassa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä ihmisiin että metsiin ja niiden käyttöön.

Metsäsuhdeklubi on perustettu edistämään ihmistieteellistä metsiin liittyvää tutkimusta (metsäsuhdetutkimusta) ja sen vuorovaikutusta metsätieteellisen tutkimuksen, käytännön metsätalouden ja metsien käytön kanssa. Ihmistieteellisellä metsiin liittyvällä tutkimuksella tarkoitetaan mm. humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

Metsäsuhdeklubi toimii metsäsuhdetutkijoiden ja -yhteisöjen yhdyssiteenä sekä osallistuu metsäsuhteisiin kohdistuvan opetuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämiseen.  Metsäsuhdeklubi avaa metsäsuhteisiin liittyvää tieteellistä keskustelua osana yhteiskuntaa, sen toimintaa ja kulttuureja ja lisää siten ihmistieteellisen metsiin liittyvän tutkimuksen tuntemusta.

Ihmisen suhdetta metsään tutkii Suomessa laaja joukko tutkijoita eri tieteenaloilta. Monitieteisiin tutkimushankkeisiin osallistuu myös taiteentekijöitä. Tutkijat ja taiteilijat ovat verkostoituneet vuonna 2020 avoimeksi, matalan kynnyksen Metsäsuhdetutkimusverkostoksi. Tiiviissä yhteistyössä toimivat Metsäsuhdeklubi ja Metsäsuhdeverkosto on tarkoitettu kaikille ihmistieteellisestä, metsään liittyvästä tutkimuksesta kiinnostuneille tai sitä tekeville.

Metsäsuhdeklubi toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Liittyä voi ottamalla yhteyttä klubin puheenjohtaja Jaana Laineeseen.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Jaana Laine, dosentti, VTT, MMM, yliopistonlehtori, talous- ja sosiaalihistoria, Helsingin yliopisto, jaana . laine (at) helsinki.fi

Varapuheenjohtaja Kirsi Laurén, dosentti, FT, yliopisto-opettaja, kulttuurintutkimus, Itä-Suomen yliopisto, kirsi . lauren (at) uef.fi

Apurahan saajat / Grantees 2021

Tutkimusapurahat / Research grants

Adnan, 11 832 € Lauri ja Yrjö Ilvessalon rahastosta
Predicting tree diameter distributions in direct airborne laser scanning detected forest structural type

Man Hu, 17 748 € A.K. Cajanderin rahastosta
Assessing the applicability of the process-based forest growth model PREBAS for multilayered forest

Laura Matkala, 8 240 € A.K. Cajanderin rahastosta
Pienaukkohakkuiden vaikutus pohjoisten metsien mikroilmastoihin, kasvillisuuteen ja orgaanisen aineen hajontaan

Virpi Stenman, 11 832 € Helvi ja Vilho Holopaisen rahastosta
Julkisin varoin tuotetun metsävaratiedon epävarmuustekijät

Paula Thitz, 23 664 € Juhlarahastosta
Lämpenevän ilmaston vaikutukset havupuiden kondensoituneiden tanniinien koostumukseen ja bioaktiivisuuteen

Yhteensä / Total 73 316 €

Matka-apurahat / Travel grants

Wei He, 170 € A.K. Cajanderin rahastosta
16th International Peatland Congress, online, 3.-6.5.2021

Lukas Kohl, 2 500 € Juhlarahastosta
American Geophysical Union Fall Meeting, New Orleans, LA, USA, 12.-17.12.2021

Timo Pitkänen, 1 225 € Werner Cajanuksen rahastosta
SilviLaser, Wien, Austria, 29.9.-1.10.2021

Yhteensä / Total 3 895 €

Muut apurahat / Other grants

Jaana Laine, 1 000 € Juhlarahastosta
Metsästä yhteiskuntaan – Metsäntutkimuslaitos 1917 – 2012 -historiateoksen digitointi vapaasti saatavaksi e-kirjaksi

Yhteensä / Total 1 000 €

Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Jiri Pyörälälle, Kaisa Rissaselle ja Hanna Joroselle

Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Palkintoesitykset tekevät Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. Seura palkitsee esityksistä harkintansa mukaisen määrän opinnäytetöitä tai voi jättää palkinnot jakamatta. Tyypillisesti väitöskirjapalkinnon on saanut vuosittain 1-2 vastaväitellyttä tohtoria ja pro gradu -palkinnon 1-3 maisteria.

Vuoden 2021 palkinnot julkistettiin Seuran kevätkokouksessa 6.4.2021. Väitöskirjapalkinnon saajat pitivät työstään kevätkokousesitelmän, jonka nauhoite ladataan katsottavaksi tälle sivulle.

Väitöskirjapalkinto

Jiri Pyörälä, Helsingin yliopisto. Assessing wood properties in standing timber with laser scanning. https://doi.org/10.14214/df.295

Jiri Pyörälän väitöskirja kuuluu metsänarvioimistieteen ja metsien kaukokartoituksen tutkimusalaan, mutta työssä on mukana monitieteellinen aspekti hänen tarkastellessaan puustoa puuteknologian ja puutieteen näkökulmasta. Jiri Pyörälän työ on innovatiivinen ja se vie metsien kaukokartoitusta uusille urille. Traditionaalisesta metsien kaukokartoituksesta, jossa metsää tarkastellaan ilmasta tai avaruudesta, ja jossa tarkastelun kohteena on metsikkö tai yksittäinen puu, Jiri Pyörälän työssä siirrytään tarkastelemaan metsää sen sisältä puiden osien tasolla. Jiri Pyörälän työssä tarkastellaan sellaisia menetelmiä, joilla voidaan arvioida in situ puukohtaisesti sellaisia puuston ominaisuuksia, joita kaukokartoitukseen perustuvassa metsänarvioinnissa on aiemmin kuvattu lähinnä yleistettyjen mallien kautta. Pyörälän työn esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota aiheen omaperäisyyteen ja kompleksisen tutkimusongelman hallintaan. Väitöskirja on hyväksytty 2020 kiittävin arvosanoin. Se on suhteessa nykyvaatimuksiin laaja koostuen viidestä osajulkaisusta, joissa kaikissa Jiri Pyörälä on ensimmäinen kirjoittaja. Toisaalta väitöstyö on tarkoituksenmukaisesti rajattu ja selkeä kokonaisuus.

Jiri Pöyrälän väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 295. Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

Jiri Pyörälä piti Seuran kevätkokouksessa esityksen palkitusta väitöskirjastaan. Nauhoite on katsottavissa täältä.

Kaisa Rissanen, Helsingin yliopisto. Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics. https://doi.org/10.14214/df.283

Kaisa Rissanen on selvittänyt väitöskirjassaan ympäristötekijöiden ja puun fysiologian vaikutusta männyn pihkan toiminnassa ja puun haihtuvien hiiliyhdisteiden (BVOC) emissioissa. Tulosten avulla voidaan parantaa VOC malleja ja ymmärtää paremmin ympäristötekijöiden vaikutusta männyn puolustuskykyyn. BVOC päästöt vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen, sillä ne muuttavat kasvihuonekaasujen dynamiikkaa ilmakehässä, esim. pidentävät metaanin pysyvyyttä ilmakehässä sekä vaikuttavat aerosolipilvien muodostumiseen ja albedoon. Väitöskirja on innovatiivinen, sillä puun rungosta tapahtuvia BVOC-mittauksia on tehty vasta vähän ja työssä on kehitetty uusia menetelmiä: pihkan painetta mitattiin painemittareilla ja BVOC-emissioita jatkuvatoimisella massaspektrometrillä ja dynaamisella kammiosysteemillä. Kaisa Rissasella on ollut menetelmän kehityksessä, datan analysoinnissa ja raportoinnissa itsenäinen rooli. Tulosten analysoinnissa on käytetty mm. SEM-malleja (Structural equation models), joilla on voitu selvittää ympäristötekijöiden vaikutusta (interaktiot, kausaalisuhteet, suorat ja epäsuorat vaikutukset) BVOC-emissioihin. Väitöskirja on hyväksytty arvosanalla kiittäen hyväksytty. Väitöskirja koostuu 4 artikkelista, joissa kaikissa Kaisa Rissanen on ensimmäinen kirjoittaja.

Kaisa Rissasen väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 283. Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

Kaisa Rissanen piti Seuran kevätkokouksessa esityksen väitöskirjastaan. Esityksen nauhoite on katsottavissa täältä.

Pro gradu ‑palkinto 

Hanna Joronen, Itä-Suomen yliopisto. Taivutusmurtolujuuteen ja kimmokertoimeen vaikuttavat tekijät hieskoivulla nuorpuussa ja aikuispuussa sekä niiden mallintaminen lineaarisella sekamallilla. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23573

Hanna Jorosen työn erikoistumisalana on metsä-, energia- ja puuteknologia. Työ on laajahko kokonaisuus gradutyöksi (77 s.). Hanna Joronen on perehtynyt laajasti tutkimusalan kirjallisuuteen ja hyödyntää sitä erinomaisesti työn tulosten tarkastelussa. Työ sisältää vaativaa aineiston analysointia lineaarisella sekamallitekniikalla, mikä on gradutyölle poikkeuksellisen hyvin toteutettu. Työn esitystapa, kieliasu ja viimeistely on toteutettu erinomaisesti. Hanna Joronen osoittaa työssään laajojen aineistojen hallintaa ja analysointia, ja kypsyyttä käsitellä omia tutkimustuloksiaan aikaisemman tutkimuksen valossa.

Metsäekonomistiklubin vuosikokous

Metsäekonomistiklubin vuosikokous järjestetään etäyhteydellä 24.05.2021 klo 16:30.

Ilmoittaudu tilaisuuteen sähköpostitse 23.05.2021 klo 15 mennessä: vesa-pekka.parkatti[at]helsinki.fi.

Teams-kokouskutsu lähetetään etukäteen ilmoittautuneille. 

Vuosikokouksen työjärjestys ladattavassa muodossa

Metsäekonomistiklubin toimintakertomus 2020-2021 sekä toimintasuunnitelma 2021-2022 ovat saatavilla vuosikokouksessa.

Metsänhoitoklubin vuosikokous ja vuosikokouswebinaari 18.2.2021

Kokous ja webinaari järjestettiin etäyhteydellä.

Metsänhoitoklubin vuosikokous pidettiin klo 9.00 – 9.45

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

7. Nimetään ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouswebinaari klo 10.00 – 12.30

Luontaisen uudistamisen laatu ja sen parantaminen

Metsän luontaisen uudistamisen laatu on tarkastusten perusteella metsänviljelyä heikompi. Seminaarissa tarkasteltiin metsien luontaisen uudistamisen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja keinoja saavuttaa hyvä taimikko.

Avaus: Nuutti Kiljunen, Suomen Metsäkeskus, Metsänhoitoklubin puheenjohtaja

Luontaisen uudistamisen onnistuminen Metsäkeskuksen tekemien tarkastelujen perusteella, Ari Nikkola, Suomen metsäkeskus (esitys)

Hyvä siemenpuu, Markku Nygren (esitys)

Maanmuokkaus ja kohdevalinta, Timo Saksa, Luonnonvarakeskus (esitys)

Metsäpuiden siemensatoennusteiden laadinta: nykykäytäntö ja kehitysnäkymät, Pekka Helenius, Luonnonvarakeskus (esitys)

Pienaukkojen taimettuminen Pohjois-Suomessa, Pasi Rautio, Luonnonvarakeskus (esitys)

Metsätieteen päivän 26.10.2021 ohjelma ja ilmoittautumislinkki

Tämän vuoden Metsätieteen päivän teema on ”Tutkittu tieto ja metsien käyttö”. Aamupäivän yhteiskokouksen kutsupuhujat on vahvistettu ja aamupäivän ohjelma on valmis. Päivän ohjelma on julkaistu kokonaisuudessaan. Ilmoittautumislinkki löytyy Metsätieteen päivän sivulta. Metsätieteen päivä järjestetään webinaarimuodossa. Zoom-linkki tilaisuuteen lähetetään vain etukäteen ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen sulkeutuu 21.9.2021. Pävä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella ja se kuuluu Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaan. Lue lisää tilaisuuden omalta sivulta.

Kutsu kevätkokoukseen 6.4.2021

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena tiistaina 6.4.2021 klo 15 alkaen. Etäkokous lähetetään Suomen Metsätieteellisen Seuran toimistosta, Viikinkaari 6, Helsinki. Ilmoittautuminen kokoukseen on suljettu.

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki kalenterikutsuna.

Ohjelma

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 8. Hallituksen jäsenen valinta kaudelle 2021-2023 Seuran sääntöjen 6 § mukaan Arto Kariniemen tilalle.
 9. Syyskokouksessa 10.12.2020 hyväksytyn Seuran sääntömuutosesityksen toinen käsittely. Seuran hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia Seuran sääntöihin:
 1. Seuran opinnäytetyöpalkintojen julkistaminen
 2. Seuran myöntämien apurahojen julkistaminen
 3. Kevätkokousesitelmä; Seuran opinnäytetyöpalkinnon saaja
 4. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 10.3.2021

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus

Webinaari 10.12.2020 klo 13.00 – 15.45

Yhä useammat eurooppalaiset tutkimusrahoittajat, mukaan lukien Suomen Akatemia, vaativat rahoituksellaan tehdyn tutkimuksen datan avaamista. Datan avoimuus on keskeisesti esillä myös voimistuvassa avoimen tieteen liikkeessä. Suomessa valmistellaan tutkimusaineistojen kansallista linjausta. Miksi datan pitäisi olla avoin? Mitä hyötyjä ja haittoja tutkimusaineistojen avaamisesta voi olla? Metsätieteissä datan avaaminen on jo arkipäivää metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksia käsittelevässä tutkimuksessa ja monet kaukokartoittajat käyttävät hyväkseen avoimia aineistoja. Yhteiskuntatieteellisessä metsäntutkimuksessa ollaan epäileväisempiä ennen kaikkea henkilötietojen suojan takia.

Suomen Metsätieteellisen Seuran järjesti 10.12.2020 webinaariin metsädatan avaamisesta. Siinä käsiteltiin datan avaajien ja avoimen datan käyttäjien kokemuksia, opittiin datan avaamisen käytännöistä, kuultiin millaisia aineistoja Suomen metsäkeskuksella on valmiina ja saatiin informaatiota metsätieteellisen seuran julkaisusarjojen uusista avoimuus- läpinäkyvyyslinjauksista. Yleiskeskustelussa vastattiin yleisökysymyksiin ja tehtiin yhteenvetoa iltapäivän teemoista. Esitysten ja yleiskeskustelun nauhoitteet löydät tältä sivulta.

Ohjelma

13.00-13.05Webinaarin avaus, MMT Arto Kariniemi, Suomen Metsätieteellinen Seura
13.05-13.30Kokemuksia datan avaamisesta, yliopistotutkija Pasi Kolari, Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin yliopisto (Nauhoitus)
13.30-13.55Avoin data metsän kaukokartoituksen tutkimuksessa, yliopistotutkija Lauri Korhonen, Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto (Nauhoitus)
13.55-14.20Tutkijan palvelut ratkaisevat kukoistaako vai kuihtuuko datan avoimuus, Customer Solution Manager Heidi Laine, Tieteen tietotekniikan keskus CSC (Nauhoitus)
14.20-14.35Tauko
14.35-14.50Suomen metsäkeskuksen aineistojen käyttö tutkimuksessa, metsätietoasiantuntija Juha Inkilä, Suomen metsäkeskus (Nauhoitus)
14.50-15.05Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisusarjojen avoimuus- ja läpinäkyvyyslinjaukset, päätoimittaja Matti Maltamo, Suomen Metsätieteellinen Seura (Nauhoitus)
15.05-15.45Yleiskeskustelu, puheenjohtajana päätoimittaja Teppo Hujala, Suomen Metsätieteellinen Seura (Nauhoitus)

Kutsu syyskokoukseen 10.12.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään etäkokouksena torstaina 10.12.2020 klo 16.00 alkaen. Etäkokous lähetetään Suomen Metsätieteellisen Seuran toimistosta, Viikinkaari 6, Helsinki. Etäyhteyttä varten kokoukseen on ilmoittauduttuva viimeistään 3.12.2020:

https://link.webropolsurveys.com/S/8EFF05D4009E87B7

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki kalenterikutsuna. Huomaathan, että kokous on tarkoitettu vain Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja (lisätietoa ilmoittaumislomakkeella).

Käsiteltävät asiat

1.  Kokouksen avaus

2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.  Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma (Liite 1), tulo- ja menoarvio (Liite 2) sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021.

6.  Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2021 sekä kahden hallituksen jäsenen erovuoroisten Arto Kariniemen ja Anna Revon tilalle kaudelle 2021 – 2023. Seuran sääntöjen 6 § mukaan molemmat voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:

 • puheenjohtaja 2021: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
 • varapuheenjohtaja 2021: yliopistotutkija Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
 • hallituksen jäsenet 2021 – 2023: MMT, VTM Arto Kariniemi ja tutkija Anna Repo, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7.  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2021. Ehdotukset ovat:

 • tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
 • Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 • toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
 • varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

8.  Seuran sääntömuutosesityksen (Liite 3) ensimmäinen käsittely. Seuran hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia Seuran sääntöihin:

 • Mahdollisuus jäsenkokousten etäosallistumiseen kirjataan sääntöihin.
 • Seura ei enää kutsu kunniajäseniä.
 • Pieniä muotoseikkojen korjauksia.

Seuran nykyiset säännöt löytyvät osoitteesta:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Suomen-Metsatieteellinen-Seura-ry-saannot-160330.pdf

9.  Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren@metsatiede.org) 26.11.2020 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myös tämän jälkeen, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 16.11.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Toimintasuunnitelmaluonnos 2021:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Toimintasuunnitelmaluonnos-2021.pdf

Talousarvioluonnos 2021:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Talousarvioluonnos-2021.pdf

Sääntöluonnos:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/11/Saantoluonnos-2021.pdf