Ordlista inom skogshydrologi och skogsdikning klar att kommenteras

Finlands skogscentral leder ett omfattande arbete för att samla skogsbranschens viktigaste facktermer. Den del av arbetet som nu presenteras gäller skogshydrologi och skogsdikning, och den är öppen för kommentarer i tjänsten Utlåtande.fi.

Listan omfattar 181 centrala termer och definitioner inom vatten och dikning. Termdefinitionerna publiceras på finska, svenska och engelska. Termmotsvarigheter till de finska termerna publiceras på svenska, engelska och ryska.

– Vi vill uppmuntra proffs i skogsbranschen att kommentera förslaget i tjänsten Utlåtande.fi. Man kan kommentera hela listan allmänt, eller en enskild begreppshelhet eller terminformationen för ett enskilt begrepp, säger projektchefen Kai Blauberg vid Finlands skogscentral.

Underlättar samarbete och kommunikation

Fackterminologin underlättar skogsbranschens kommunikation och till exempel utvecklingen av branschens datasystem och informationstjänster.

– Skogstermsamlingen innehåller termmotsvarigheter på svenska, engelska och ryska. Det här kan vara till hjälp för skogsproffs som arbetar med kommunikation på flera språk och för översättare, säger terminologen Irina Kudasheva vid Finlands skogscentral.

Arbetet med hydrologi- och dikningstermerna började våren 2022. Experter från Skogscentralen och Naturresursinstitutet samt ett privat proffs i skogsbranschen deltog. Termarbetet finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Terminologiprojektet ordnar en informations- och diskussionsträff om förslaget till ordlistan Skogshydrologi och skogsdikning onsdagen 11.1.2023 klockan 9.00-10.30. Evenemanget inleds med en kort presentation av terminologiarbetet och av utkastet till ordlista. Resten av tiden ägnas åt deltagarnas synpunkter och frågor. Man kan anmäla sig till evenemanget via Skogscentralens evenemangskalender.

Kommentarer om utkastet till ordlistan Skogshydrologi och -dikning kan ges fram till 27.1.2023.

Mer om termprojektet finns att läsa på Skogscentralens webbplats.

Förslaget finns tillgängligt för kommentarer på webbplatsen Utlåtande.fi.

Mer information ger:

Kai Blauberg

projektchef, Metsäalan sanastotyö

Finlands skogscentral
050 570 8406

kai.blauberg {att} metsakeskus.fi  

Irina Kudasheva

terminolog

Finlands skogscentral

050 453 1436 irina.kudasheva {ät} metsakeskus.fi

Eld i skogen-ordlistan klar att kommenteras

Finlands skogscentral leder ett omfattande arbete för att samla skogsbranschens viktigaste facktermer. Den del av arbetet som nu är klar heter Eld i skogen, och den är öppen för kommentarer i tjänsten utlåtande.fi.

Ordlistan innehåller förutom finska också svenska, engelska och ryska termmotsvarigheter. Termdefinitionerna publiceras på finska, svenska och engelska. Ordlistan innehåller definitioner på 140 centrala begrepp kring skogsbränder och hyggesbränning.

”Vi hoppas att vi får kommentarer från så många skogsproffs som möjligt från olika organisationer. Utlåtande.fi är lätt att använda. Man kan kommentera hela terminologisamlingen, ett ämnesområde eller en enskild termpost”, säger projektchefen Kai Blauberg vid Finlands skogscentral.

Fackterminologin underlättar skogsbranschens kommunikation och till exempel utvecklingen av branschens datasystem och informationstjänster.

”Samverkan och kontakter i anslutning till skogen bygger på en gemensam förståelse av vad de skogliga begreppen betyder, hur de förhåller sig till varandra och vilka ord, alltså termer, som bäst beskriver dem”, säger terminologen Irina Kudasheva vid Finlands skogscentral.

Arbetet med Eld i skogen-terminologin började sommaren 2021. I arbetet deltog experter från Skogscentralen, Naturresursinstitutet, yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu och Forststyrelsen. Arbetet finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Utkastet till Eld i skogen-terminologin kan kommenteras fram till 15.5.2022.

Mer information om projektet finns på Skogscentralens webbplats:

https://www.metsakeskus.fi/sv/skogs-och-naturinformation/sanastot-ja-standardit/skogstermsamling

Eld i skogen-ordlistan kan kommenteras:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=704743ae-6b6f-4915-99d9-6ff74fbf26b7&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744