Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Jiri Pyörälälle, Kaisa Rissaselle ja Hanna Joroselle

Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Palkintoesitykset tekevät Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. Seura palkitsee esityksistä harkintansa mukaisen määrän opinnäytetöitä tai voi jättää palkinnot jakamatta. Tyypillisesti väitöskirjapalkinnon on saanut vuosittain 1-2 vastaväitellyttä tohtoria ja pro gradu -palkinnon 1-3 maisteria.

Vuoden 2021 palkinnot julkistettiin Seuran kevätkokouksessa 6.4.2021. Väitöskirjapalkinnon saajat pitivät työstään kevätkokousesitelmän, jonka nauhoite ladataan katsottavaksi tälle sivulle.

Väitöskirjapalkinto

Jiri Pyörälä, Helsingin yliopisto. Assessing wood properties in standing timber with laser scanning. https://doi.org/10.14214/df.295

Jiri Pyörälän väitöskirja kuuluu metsänarvioimistieteen ja metsien kaukokartoituksen tutkimusalaan, mutta työssä on mukana monitieteellinen aspekti hänen tarkastellessaan puustoa puuteknologian ja puutieteen näkökulmasta. Jiri Pyörälän työ on innovatiivinen ja se vie metsien kaukokartoitusta uusille urille. Traditionaalisesta metsien kaukokartoituksesta, jossa metsää tarkastellaan ilmasta tai avaruudesta, ja jossa tarkastelun kohteena on metsikkö tai yksittäinen puu, Jiri Pyörälän työssä siirrytään tarkastelemaan metsää sen sisältä puiden osien tasolla. Jiri Pyörälän työssä tarkastellaan sellaisia menetelmiä, joilla voidaan arvioida in situ puukohtaisesti sellaisia puuston ominaisuuksia, joita kaukokartoitukseen perustuvassa metsänarvioinnissa on aiemmin kuvattu lähinnä yleistettyjen mallien kautta. Pyörälän työn esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota aiheen omaperäisyyteen ja kompleksisen tutkimusongelman hallintaan. Väitöskirja on hyväksytty 2020 kiittävin arvosanoin. Se on suhteessa nykyvaatimuksiin laaja koostuen viidestä osajulkaisusta, joissa kaikissa Jiri Pyörälä on ensimmäinen kirjoittaja. Toisaalta väitöstyö on tarkoituksenmukaisesti rajattu ja selkeä kokonaisuus.

Jiri Pöyrälän väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 295. Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

Jiri Pyörälä piti Seuran kevätkokouksessa esityksen palkitusta väitöskirjastaan. Nauhoite on katsottavissa täältä.

Kaisa Rissanen, Helsingin yliopisto. Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics. https://doi.org/10.14214/df.283

Kaisa Rissanen on selvittänyt väitöskirjassaan ympäristötekijöiden ja puun fysiologian vaikutusta männyn pihkan toiminnassa ja puun haihtuvien hiiliyhdisteiden (BVOC) emissioissa. Tulosten avulla voidaan parantaa VOC malleja ja ymmärtää paremmin ympäristötekijöiden vaikutusta männyn puolustuskykyyn. BVOC päästöt vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen, sillä ne muuttavat kasvihuonekaasujen dynamiikkaa ilmakehässä, esim. pidentävät metaanin pysyvyyttä ilmakehässä sekä vaikuttavat aerosolipilvien muodostumiseen ja albedoon. Väitöskirja on innovatiivinen, sillä puun rungosta tapahtuvia BVOC-mittauksia on tehty vasta vähän ja työssä on kehitetty uusia menetelmiä: pihkan painetta mitattiin painemittareilla ja BVOC-emissioita jatkuvatoimisella massaspektrometrillä ja dynaamisella kammiosysteemillä. Kaisa Rissasella on ollut menetelmän kehityksessä, datan analysoinnissa ja raportoinnissa itsenäinen rooli. Tulosten analysoinnissa on käytetty mm. SEM-malleja (Structural equation models), joilla on voitu selvittää ympäristötekijöiden vaikutusta (interaktiot, kausaalisuhteet, suorat ja epäsuorat vaikutukset) BVOC-emissioihin. Väitöskirja on hyväksytty arvosanalla kiittäen hyväksytty. Väitöskirja koostuu 4 artikkelista, joissa kaikissa Kaisa Rissanen on ensimmäinen kirjoittaja.

Kaisa Rissasen väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 283. Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

Kaisa Rissanen piti Seuran kevätkokouksessa esityksen väitöskirjastaan. Esityksen nauhoite on katsottavissa täältä.

Pro gradu ‑palkinto 

Hanna Joronen, Itä-Suomen yliopisto. Taivutusmurtolujuuteen ja kimmokertoimeen vaikuttavat tekijät hieskoivulla nuorpuussa ja aikuispuussa sekä niiden mallintaminen lineaarisella sekamallilla. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23573

Hanna Jorosen työn erikoistumisalana on metsä-, energia- ja puuteknologia. Työ on laajahko kokonaisuus gradutyöksi (77 s.). Hanna Joronen on perehtynyt laajasti tutkimusalan kirjallisuuteen ja hyödyntää sitä erinomaisesti työn tulosten tarkastelussa. Työ sisältää vaativaa aineiston analysointia lineaarisella sekamallitekniikalla, mikä on gradutyölle poikkeuksellisen hyvin toteutettu. Työn esitystapa, kieliasu ja viimeistely on toteutettu erinomaisesti. Hanna Joronen osoittaa työssään laajojen aineistojen hallintaa ja analysointia, ja kypsyyttä käsitellä omia tutkimustuloksiaan aikaisemman tutkimuksen valossa.