Metsäbiologian kerhon säännöt

Hyväksytty perustavassa kokouksessa 1.4.1992

1. Nimi 

Metsäbiologian Kerho toimii Suomen Metsätieteellisen Seuran yhteydessä.

2. Tarkoitus ja toiminta 

Kerhon tarkoituksena on

 • edistää metsäbiologista tutkimusta ja sitä koskevaa tieteellistä keskustelua,
 • edistää metsäbiologisen tutkimuksen yhteyksiä muihin tieteenaloihin ja toisaalta käytäntöön,
 • edistää metsäbiologista opetusta ja tutkijakoulutusta,
 • toimia metsäbiologian tutkijoiden yhdyssiteenä, sekä
 • lisätä alan tuntemusta ja arvostusta.

3. Jäsenet

Kerhon jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa edistää Kerhon tarkoitusta  ja toimintaa, ja jonka Kerhon hallitus hyväksyy jäseneksi. Kerhon jäsenet ovat varsinaisia jäseniä  tai yhteistyöjäseniä. Jäsenillä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä sihteerille. Kunniajäseneksi  Kerho voi vuosikokouksen päätöksellä kutsua Kerhon toiminnan alalla erityisesti ansioituneita  henkilöitä.

4. Hallitus

Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen nimittäminä  puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista kaksi (2) on vuosittain  erovuorossa. Kahtena ensimmäisenä vuonna erovuoroon tulevat määrätään arvalla. Hallituksen  jäsenistä vähintään kahden tulee (2) tulee olla tutkimuslaitosten, vähintään kahden (2) yliopistojen  ja vähintään yhden (1) käytännön palveluksessa. Kerhon vuosikokous tekee Suomen Metsätieteelliselle  Seuralle esityksen hallituksen jäseniksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan  ja kutsuu sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta vähintään  kaksi (2) kertaa vuodessa, ainakin kerran ensimmäisellä ja kerran toisella vuosipuoliskolla,  ja sen lisäksi kun vähintään kolmannes hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä  tasan ratkaisee puheenjohtajan edustama kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi kestää vuosikokousten välisen ajan.

5. Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

6. Kerhon kokousten koollekutsuminen

Kerhon kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ilmoittamalla  kokouksesta hallituksen päättämissä metsäalan julkaisuissa tai tiedotteissa.

7. Kerhon kokoukset

Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen tammikuun loppua.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen  Kerhon jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous  on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


Kerhon kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei  säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan  arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kanta.

8. Vuosikokous

Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. esitetään vuosikertomus,
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma,
 7. nimetään ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi,
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9. Sääntöjen muuttaminen ja Kerhon purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Kerhon purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan  enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa Kerhon peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on ainakin  kaksi kuukautta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta.