Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Tuomas Yrttimaalle ja Esko Karviselle

Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Palkintoesitykset tekevät Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. Seura palkitsee esityksistä harkintansa mukaisen määrän opinnäytetöitä tai voi jättää palkinnot jakamatta. Tyypillisesti väitöskirjapalkinnon on saanut vuosittain 1-2 vastaväitellyttä tohtoria ja pro gradu -palkinnon 1-3 maisteria.

Vuoden 2022 palkinnot julkistettiin Seuran kevätkokouksessa 29.3.2022. Väitöskirjapalkinnon saaja piti työstään kevätkokousesitelmän, jonka nauhoite ladataan katsottavaksi tälle sivulle.

Väitöskirjapalkinto

Tuomas Yrttimaa, Itä-Suomen yliopisto. Characterizing tree communities in space and time using point clouds. https://doi.org/10.14214/df.314

Tuomas Yrttimaa kehitti väitöstutkimuksessa “Characterizing tree communities in space and time using point clouds” uudenlaisia automaattisia pistepilvimenetelmiä puiden ja metsien rakenteen tarkasteluun. Hänen väitöskirjansa on nykyvaatimuksiin suhteutettuna melko laaja. Se koostuu yhteenveto-osan lisäksi viidestä tutkimusartikkelista. Kaikki artikkelit oli väitöksen ajankohtana julkaistu kansainvälisissä tiedelehdissä, ja Tuomas Yrttimaa on kaikissa artikkeleissa ensimmäinen kirjoittaja. Väitöstyö perustuu laajaan empiiriseen tutkimusaineistoon.

Työssään Tuomas Yrttimaa esittelee uudenlaisen menetelmän kaatuneiden puiden havaitsemiseen ja mittaukseen. Hänen väitöskirjatutkimuksensa on myös tuottanut menetelmän, jonka avulla puut voidaan yksilöidä työssä kehitettyjen pistepilvimenetelmien avulla niiden runkomuodon ja oksistorakenteen perusteella. Menetelmästä on tehty keksintöilmoitus Itä-Suomen yliopistossa. Työn tarkastajien mukaan työssä kehitetty puiden rakenteen kuvauksen yksityiskohtaisuus tukee puuraaka-aineen täsmähankintaa sekä puupohjaisten tuotteiden puuraaka-aineen alkuperän ja raaka-ainevirtojen läpinäkyvyyden parantamista metsäbiotaloudessa. Lisäksi työssä esitellään kaksi automaattista menetelmää pystypuiden tunnistamiseen ja niiden ominaisuuksien mittaukseen pistepilviaineiston pohjalta. Nämä menetelmät yhdistävät aikaisemmissa tutkimuksissa esiteltyjä ideoita. Työssä kehitetyt menetelmät ovat sovellettavissa myös Suomen ulkopuolella. Väitöskirja on arvosteltu arvosanalla kiittäen hyväksytty.

Tuomas Yrttimaan väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 314. Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

Tuomas Yrttimaa piti esityksen väitöskirjatutkimuksestaan Suomen Metsätieteellisen Seuran kevätkokouksessa 29.3.2022. Katso nauhoite.

Pro gradu ‑palkinto

Esko Karvinen, Helsingin yliopisto. The effects of winter temperature and shared niche on population dynamics of autumnal moth and winter moth. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103031598

Esko Karvisen opintosuuntana on Metsien ekologia ja käyttö. Hän on perehtynyt hyvin laajasti tutkimusalan kirjallisuuteen ja hyödyntää sitä erinomaisesti työn viitekehyksen luomiseen sekä työn tulosten asemointiin. Esko Karvinen analysoi ja testaa pitkää aikasarjaa. Työn menetelmäosa on gradutyölle poikkeuksellisen hyvin toteutettu. Hän osoittaa työssään erinomaista laajojen aineistojen hallintaa ja analysointia. Esko Karvinen käsittelee kriittisesti omia tutkimustuloksiaan aikaisemman tutkimuksen valossa, mikä osoittaa hänen kypsyyttään. Työn esitystapa, kieliasu ja viimeistely muodostavat poikkeuksellisen korkeatasoisen kokonaisuuden. Opinnäytepalkintotyöryhmän arvion mukaan Karvisen opinnäytetyö vastaa laadultaan tutkijakoulutuksen saaneen tutkijan tasoista kansainvälisen julkaisun työtä.