Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Maija Lampelalle ja Ilmeini Lasaroville

Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Palkintoesitykset tekevät Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. Seura palkitsee esityksistä harkintansa mukaisen määrän opinnäytetöitä tai voi jättää palkinnot jakamatta. Tyypillisesti väitöskirjapalkinnon on saanut vuosittain 1-2 vastaväitellyttä tohtoria ja pro gradu -palkinnon 1-3 maisteria.

Palkinnot on perinteisesti julkistettu Seuran kevätkokouksessa, jossa 1-2 palkittua on pitänyt työstään kevätkokousesitelmän. Koronaviruspandemian aiheuttamien erityisjärjestelyjen takia Seuran hallitus on päättänyt julkistaa palkitut opinnäytetyöt Seuran verkkosivulla.

Väitöskirjapalkinto:

Maija Lampela, Helsingin yliopisto. Ecological prerequisites for successful reforestation of degraded tropical peatlands. https://doi.org/10.14214/df.263

Maija Lampela tutki väitöskirjatyössään luonnontilaisten suosademetsien turpeen ominaisuuksia ja metsän pohjan pintarakennetta Indonesiassa. Tuloksia voidaan hyödyntää Indonesian trooppisten soiden turvevarojen säilyttämisessä mm. ennallistamalla paikallisia puulajeja käyttäen. Työ perustuu merkittävään ja uuteen maastoaineistoon, jonka keräämiseen väittelijä on osallistunut. Laboratorioanalyysit ja tilastollinen mallinnus ovat myös merkittävä osa työtä. Työssään Maija Lampela on lähtenyt rohkeasti kyseenalaistamaan aiempia käsityksiä trooppisten suosademetsien ominaisuuksista. Väitöskirja sisältää neljä osajulkaisua vuosilta 2014-2018, jotka ovat ilmestyneet hyvissä tieteellisissä lehdissä ja Maija Lampela on kaikissa ensimmäinen kirjoittajana. Seuran asettama palkintolautakunta puolsi Maija Lampelan väitöskirjan palkitsemista, koska i) tutkimuksessa on kyseenalaistettu aiempia käsitteitä ja luotu selkeästi uutta tieteellistä tietoa, ii) kaikki artikkelit on julkaistu hyvissä lehdissä, ja iii) tuloksilla on tieteellisen arvon lisäksi myös suuri käytännön merkitys kansainvälisesti. Seuran hallitus päätti myöntää kokouksessaan 11.3.2020 MMT Maija Lampelalle 1500 € palkinnon erinomaisesta vuonna 2019 hyväksytystä metsätieteen tohtorinväitöskirjasta.

Maija Lampelan väitöskirjan yhteenveto-osa on julkaistu Suomen Metsätieteellisen Seuran, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti julkaiseman väitöskirjasarja Dissertationes Forestalesin numerossa 263. Työ on vapaasti luettavissa, tulostettavissa ja jaettavissa CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssin mukaan.

© Maija Lampela CC BY-NC-ND 4.0; https://doi.org/10.14214/df.263

Pro gradu -palkinto:

Ilmeini Lasarov, Itä-Suomen yliopisto. Kirjanpainajan (Ips typographus) foreettisten punkkien kuljettama sinistäjäsieni- ja hiivalajisto Itä-Suomessa.

Ilmeini Lasarov tutki pro gradu -työssään kirjanpainajan foreettisten punkkien kuljettamia sieni- ja hiivalajeja. Ilmeini Lasarov on kerännyt itse aineiston. Hän on tehnyt haastavia molekyylibiologisia analyyseja ja DNA:n sekvensointia. Hänen työnsä on poikkeuksellisen itsenäinen ja pohdintaosuudet osoittavat tieteellistä kypsyyttä. Ilmeini Lasarovin pro gradu -työ on tuottanut uutta tieteellistä tietoa kirjanpainajien mukana esiintyvistä hiivoista. Seuran hallitus myönsi kokouksessaan 11.3.2020 MMM Ilmeini Lasaroville 500 € palkinnon erinomaisesta vuonna 2019 hyväksytystä metsätieteiden pro gradu -työstä.