Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Lauri Männistölle ja Janne Viljakaiselle

Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Palkintoesitykset tekevät Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. Seura palkitsee esityksistä harkintansa mukaisen määrän opinnäytetöitä tai voi jättää palkinnot jakamatta. Tyypillisesti väitöskirjapalkinnon on saanut vuosittain 1-2 vastaväitellyttä tohtoria ja pro gradu -palkinnon 1-3 maisteria. Tänä vuonna jaettiin vain kaksi pro gradu -palkintoa.

Vuoden 2023 palkinnot julkistettiin Seuran kevätkokouksessa 4.4.2023. Gradupalkinnon saaja Lauri Männistö saaja piti työstään kevätkokousesitelmän, jonka nauhoite ladataan katsottavaksi tälle sivulle.

Pro gradu -palkinnot

Lauri Männistö, Helsingin yliopisto. Kuusi-koivu-sekametsätaimikoiden rakenne ja kehitys. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202205101852

Tutkielma käsittelee kuusi-koivu-sekametsätaimikoiden rakennetta, tilajärjestystä sekä niiden tulevaisuuden kehitystä eri tavoin toteutettavilla taimikonharvennuksilla. Lauri Männistö on perehtynyt syvällisesti aikaisempaan sekametsätutkimukseen ja hyödyntää sitä erinomaisesti työn taustoituksessa ja tulosten tarkastelussa. Työssä hän käyttää monipuolisesti ja ansiokkaasti useita erilaisia menetelmiä, mikä osoittaa kiitettävää aineiston hallinta- ja analysointitaitoa. Lauri Männistö pohtii analyyttisesti ja kriittisesti tutkimustuloksia, mikä osoittaa hänen kypsyyttään. Tulosten esitystapa sekä työn kieliasu ja viimeistely muodostavat erittäin korkeatasoisen kokonaisuuden.

Esitelmän nauhoite

Janne Viljakainen, Itä-Suomen yliopisto. Metsäkoneiden ajouraverkostojen toteutustapojen luokittelu.

Janne Viljakaisen työ kuuluu metsäteknologian tutkimusalaan. Se tarkastelee korjuu-uraverkoston suunnittelua ja toteutusta koneellisessa puunkorjuussa. Työn arvostelussa kaikki osa-alueet on arvioitu kiitettäväksi tai erinomaiseksi. Työn tausta ja motivointi on hyvin kuvattu johdantoluvussa. Työssä käytetyt tutkimusaineistot ja menetelmät on kuvattu erittäin hyvin, ja tutkimus on hyvin toistettavissa raportoinnin pohjalta. Myös tilastollisten menetelmien käyttö on työssä poikkeuksellisen monipuolista. Vertailtavien korjuu-uramenetelmien esittäminen karttapiirroksin on havainnollinen. Tulosten tarkastelussa Janne Viljakainen pohtii kriittisesti tutkimuksensa tuloksia ja siinä käytettyjä aineistoja. Hän tuntee hyvin tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta, ja on käyttänyt sitä kiitettävästi.