Taksaattoriklubin toimintaperiaatteet

Taksaattoriklubi on perustettu vuonna 1985. Vuodesta 1987 lähtien klubi on toiminut Suomen Metsätieteellisen Seuran (SMS) alaisuudessa rekisteröimättömänä tieteenalakerhona.

Tarkoitus

Taksaattoriklubin tavoitteena on edistää tutkitun ja mitatun tiedon käyttöä metsää ja metsäympäristöä koskevassa päätöksenteossa. Klubi levittää tietoa alan tuoreesta tutkimuksesta, mm. mittaus- ja suunnittelumenetelmistä, metsätietojärjestelmistä ja niiden sovelluksista.

Se luo yhteyksiä ja keskustelua:

 • tutkimustiedon tuottajien ja käyttäjien välillä
 • nuoremman ja kokeneemman ammattikunnan jäsenten kesken
 • ulkomaisten kollegoiden kanssa

Klubi ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin metsien tilaa, sen seurantaa ja tulevaisuuden ennustamista koskeviin asioihin.

JÄSENYYS

Klubin jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa edistää klubin tarkoitusperiä ja jonka klubin hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäseneksi halukkaat ilmoittautuvat klubin sihteerille. On toivottavaa, muttei välttämätöntä, että klubin jäsenet olisivat myös SMS:n jäseniä.

Jäsenillä on oikeus erota klubista ilmoittamalla siitä sihteerille. Jäsenyys on maksuton. Kunniajäseneksi klubi voi vuosikokouksen päätöksellä kutsua klubin toiminnan alalla erityisesti ansioituneita henkilöitä.

Jäsenistään Klubi pitää rekisteriä.

TOIMINTA

Klubi toimii Suomen Metsätieteellisen seuran osana ja yhteistyössä muiden teemaklubien kanssa.

Klubin päätoiminnot ovat seminaarit ajankohtaisista aiheista sekä retkeilyt kotimaassa ja ulkomailla. Klubi pyrkii pitämään seminaarin syksyisin Metsätieteen päivän yhteydessä ja keväisin vuosikokouksen yhteydessä. Klubi järjestää retkeilyn noin joka toinen vuosi.

Taksaattoriklubi myöntää ansiomerkkejä ja jakaa joka toinen vuosi Simo Poso -palkinnon parhaasta metsänarvioimistieteellisestä pro gradu -työstä. Vuonna 2009 klubi perusti Innovaatiopalkinnon, joka jaetaan joka kolmas vuosi (ks. liitteet). Listaa palkinnonsaajista ylläpidetään Klubin verkkosivuilla. Taksaattoriklubi osallistuu vuosittain järjestettävän Metsätieteen päivän järjestelyihin.

Klubi voi tehdä aloitteita ja kannanottoja ja antaa lausuntoja.

KLUBIN ELIMET

Vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä vuosittain ennen huhtikuun loppua.

Vuosikokous:

 • valitseehallituksen jäsenet ja puheenjohtajan hallituksen esityksen pohjalta,
 • hyväksyy edellisen vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen
 • hyväksyy kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion

Käytännössä sihteeri tekee toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja hyväksyttää nämä hallituksella, minkä jälkeen nämä esitetään vielä vuosikokouksenkin hyväksyttäväksi. Näillä dokumenteilla haetaan SMS:n toiminta-avustusta. Muutokset hallituksen koostumuksessa ilmoitetaan heti SMS:ään (sihteeri).

Hallitus

Klubin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen toiseksi 3-vuotiskaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin. Hallituksen jäsenten vaihtuvuudessa pyritään tasaisuuteen, joten tavoitteena voisi olla 1-2 uuden jäsenen valinta vuosittain.

Hallituksen koostumuksessa tavoitellaan eri tahojen kattavuutta; yliopistot, tutkimuslaitokset, hallinto, Metsähallitus, koulutus ja neuvonta sekä metsäalan yritykset.

Hallituksen tehtävänä on myös toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu ennen vuosikokousta.

Klubin sihteerin tehtävänä on hallinnoida klubin pankkitiliä ja huolehtia kaikesta klubin rahaliikenteestä. Sihteeri valmistelee kokousasiakirjat ja huolehtii käytännönjärjestelyistä kuten kokouspaikan ja mahdollisten tarjoilujen varauksen klubin tilaisuuksiin. Sihteeri valmistelee toimintakertomuksen ja –suunnitelman ensimmäiset versiot, joita käsitellään niin hallituksen kokouksissa kuin myöhemmin vuosikokouksessa. Sihteeri hoitaa kokouksissa hänelle osoitetut tehtävät ja kaikkea sekalaista, mitä hoidettavaksi tulee.

Muut mahdolliset elimet

Klubi voi hallituksen päätöksellä perustaa työryhmiä ja muita elimiä.

TIEDOTUS

Klubin toiminnasta tiedottavat puheenjohtaja ja sihteeri. Klubilla on nettisivut SMS:n sivujen alaisuudessa ja käyttöoikeus SMS:n Twitter-tilille. Hallitus päättää, kuka on näiden käytöstä ja päivittämisestä vastuussa.

VARAT JA TOIMINNAN RAHOITUS

Klubi voi hakea avustuksia Metsätieteelliseltä Seuralta tai muilta yhteisöiltä. Klubi voi myös periä osallistumismaksuja järjestämistään tilaisuuksista.

Klubilla on pankkitili, jota käyttää sihteeri hallituksen tai puheenjohtajan päätösten mukaisesti.

KLUBIN HUOMIONOSOITUKSET

Klubin hallitus voi myöntää ansiomerkkejä seuraavin perustein:

 • Taksaattoriklubin kultainen ansiomerkki erityisen ansioituneille taksaattoreille, jotka ovat pitkäaikaisella ja näkyvällä toiminnallaan vaikuttaneet merkittävästi klubin tarkoitusperien hyväksi
 • Taksaattoriklubin hopeinen ansiomerkki aktiivisille ja esimerkillisille taksaattoreille, jotka ovat kunnostautuneet taksaattoriasiantuntijoina tai Taksaattoriklubin toiminnassa

Taksaattoriklubin epävirallista kunniamerkkiä (kultaista tai hopeista ansiomerkkiä) käytetään klubin omissa juhlissa ja seminaareissa, Suomen Metsätieteellisen Seuran tilaisuuksissa sekä oman harkinnan mukaan henkilökohtaisissa juhlatilaisuuksissa. Kunniamerkki kiinnitetään rintataskun kohdalle puvun vasemmalle puolelle tai naisen asuun vastaavaan kohtaan. Taksaattoriklubin (pronssinen) pinssi kiinnitetään puvun takin käänteeseen vasemmalle puolelle. Naiset kiinnittävät sen leninkiinsä vastaavaan kohtaan.

Listaa ansiomerkin saanneista ylläpidetään Klubin netti-sivuilla.

Liitteet

Liite 1: Simo Poso-palkinnon säännöt

Taksaattoriklubi perusti vuonna 2001 Simo Poso -palkinnon, joka jaetaan joka toinen vuosi parhaasta metsänarvioimistieteen pro gradu -työstä. Kaikki edellisen palkinnon jälkeen valmistuneet työt otetaan huomioon. Alkuperäinen palkintosumma 335 euroa korotettiin 400 euroon vuonna 2009 ja klubin saaman lahjoituksen turvin 1000 euroon vuonna 2015. Palkinto luovutetaan klubin vuosikokouksen ja kevätseminaarin yhteydessä.

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa Joensuun ja Helsingin yliopistojen metsäninventoinnista ja metsäsuunnittelusta vastaavat professorit valitsevat kumpikin kaksi palkintoehdokasta omasta yliopistostaan. Valintaperusteina ovat pro gradujen saamat arvosanat ja yliopistojen arviointikriteerit. Valinnan toisessa vaiheessa klubin hallituksen nimeämä ansioitunut taksaattori valitsee ehdokkaista mielestään parhaimman ja/tai merkittävimmän.

Käytännön toteutus:

 1. Hallitus valitsee hyvissä ajoin ennen edellisen vuoden loppua ansioituneen taksaattorin palkinnonsaajan valitsijaksi
 2. Tiedotetaan vastuuprofessoreille tulevasta palkinnosta ja toimitetaan palkinnonsaajaehdokastyöt valitsijalle ennen vuodenvaihdetta, kun ne on saatu professoreilta
 3. Valinnalle takaraja reilua kuukautta ennen vuosikokousta
 4. Otetaan yhteyttä voittajaan ja valmistellaan kunniakirjat
 5. Palkinnonjako vuosikokouksessa ja voittajalle mahdollisuus esitellä oma työnsä

Liite 2: Innovaatiopalkinnon säännöt

Taksaattoriklubin innovaatiopalkinto jaetaan tunnustuksena metsänarvioinnissa tai metsätalouden suunnittelussa hyödynnetystä innovaatiosta. Palkintona jaetaan joka kolmas vuosi tohtori Tuula Nuutisen lahjoittama kiertopalkinto, kotimaisista jalopuista tehty ”Relaskooppi”. Pysyväksi henkilökohtaiseksi muistoksi palkittu saa ”Relaskoopin” puisen pienoismallin.

Innovaatiopalkinnon perusti Taksaattoriklubin vuosikokous vuonna 2009. Aloite innovaatiopalkinnon perustamiseksi tehtiin vuonna 2008 järjestetyssä Taksaattoriklubin seminaarissa ”Innovaatiot ja metsäalan kilpailukyky”. Taksaattoriklubin vuosikokous valitsee hallituksen esittelystä palkintoraadin, joka valitsee palkinnonsaajan.

Innovaatiopalkinnon tavoitteena on rohkaista innovatiiviseen toimintaan sekä edistää tiedelähtöisyyttä ja asiakassuuntautumista toimialalla. Palkinto myönnetään henkilölle, työryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, jonka innovaatiolla on ollut vakiintuneita vaikutuksia toimialalla.

Käytännössä palkinnonsaajan valintaprosessi on viime kerroilla hoidettu seuraavasti:

 1. Hallitus valitsee alkuvuodesta neljä raatilaisehdokasta eri toimintasektoreilta: koulutus, tiede, firmat & käytäntö.
 2. Raati hyväksytetään ja nimetään virallisesti vuosikokouksessa.
 3. Klubilaisilta pyydetään ehdotuksia palkinnonsaajaksi ennen kesää
 4. Raati valitsee joko ehdotuksista tai niiden ulkopuolelta voittajan elo-syyskuussa
 5. Palkinto luovutetaan Metsätieteen päivän yhteydessä loka-marraskuussa

Rahaa palkintoon ei liity, mutta kiertopalkintoon lisätään uuden voittajan tiedot sisältävä metallilaatta, minkä takia palkinto tulisi saada hyvissä ajoin syksyllä takaisin edelliseltä voittajalta. Palkinnonsaajille jää muistoksi palkinnon pienoismalli.