Ohjeet apurahan hakijoille

Ennen kuin aloitat

 • Tarkista sivulta ”Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa?” että käyttötarkoitus on ohjeittemme mukainen.
 • Tarkista sivulta ”Kuka voi hakea apurahaa?”, että olet oikeutettu hakemaan apurahaa.
 • Hakemukset, jotka eivät täytä näitä ehtoja hylätään arvioimatta.
 • Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Seuran toiminnanjohtajaan (pekka.nygren [ät] metsatiede.org).

Apurahalomake

Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahoja haetaan Seuran sähköisellä apurahahakujärjestelmällä.

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hakijat tekevät järjestelmän avulla myös apurahojen maksatuspyynnöt ja maksettujen apurahojen raportoinnin.

Järjestelmän käyttäjäksi tulee rekisteröityä ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Tämän jälkeen järjestelmään kirjaudutaan rekisteröitymisessä annetulla sähköpostiosoitteella ja salasanalla jokaisen käyttökerran yhteydessä. Järjestelmään voi tallentaa keskeneräisen hakemuksen sekä muokata ja täydentää hakemusta usean eri istunnon aikana. Hakemus tulee jättää hakuajan loppuun mennessä (tänä vuonna 21.2.2020 klo 16.00). Hakuajan päätyttyä järjestelmän kautta ei voi lähettää hakemuksia.

Sähköisen järjestelmän kautta annetaan hakijan ja hankkeen perustiedot, hankkeen budjetti, ilmoitetaan saadut ja haetut apurahat sekä pyydetään ohjaajan lausunto, mikäli tohtorikoulutettava hakee tutkimusapurahaa. Järjestelmässä hakemukseen voi liittää pdf-muotoisia liitteitä. Pakollisia liitteitä ovat ansioluettelo ja julkaisuluettelo sekä tohtorikoulutettavilta todistus jatko-opinto-oikeudesta. Muut pakolliset liitteet riippuvat haetusta apurahasta (ks. alla kohta 5. Hakemuksen liitteet).

Uusi hakemus luodaan ”Tee hakemus” linkistä. Tutkimusapurahahakemus koostuu viidestä sivusta ja kaikki muut hakemukset neljästä sivusta, jotka täytetään ja tallennetaan sivu kerrallaan.

1. Hakemuksen perustiedot (kaikki hakijat)

 • Lomake on erilainen tutkimusapurahoille ja kaikille muille apurahatyypeille. Ensimmäiseksi on valittava ”Tutkimusapuraha” tai ”Muu apuraha”
 • Osoite: hakijan on aina ilmoitettava kotiosoitteensa verovalvontailmoitusta varten.
 • Puhelin: anna henkilökohtainen puhelinnumerosi.
 • Otsikko muotoillaan tiiviiksi ja hakemuksen sisältöä kuvaavaksi. Matka- tai IUFRO-apurahan otsikkona tulee olla kokous, kurssi tai tilaisuus, jota varten matka-apurahaa haetaan.
 • Apurahan käyttökohde (muut kuin tutkimusapurahahakemukset) valitaan alasvetovalikoista.
 • Käytön ajankohta on henkilökohtaisen tutkimusapurahan ja muiden apurahojen käytön ajankohta. Valitse alku- ja loppupäivä aukeavasta kalenterista.
 • Tieteenala valitaan alasvetovalikoista.
 • Tarkennus tieteenalaan on vapaaehtoinen tieto.
 • Lyhyt tiivistelmä apurahan käyttötarkoituksesta on 50-500 merkin pituinen kuvaus hankkeesta.
 • Ohjaajat-kohta koskee vain tohtorikoulutettavia ja tutkijatohtoreita: ilmoita kaikkien väitöskirjatyön ohjaajien nimet. Tutkijatohtoreiden tulee lisäksi ilmoittaa tutkimusryhmän johtajan nimi, mikäli työskentelet tutkimusryhmässä.
 • Tutkimustyön suorituspaikka on hakijan organisaatio, tai organisaatio, joka sitoutuu tarjoamaan henkilökohtaisen tutkimusapurahan saajalle tutkimustyön perusedellytykset.
 • Tohtorintutkinnon aika ilmoitetaan kuukauden tarkkuudella muodossa kk/vvvv.
 • Mikäli olet tohtorikoulutettava, sinun liitettävä hakemukseen opintorekisteriote, josta käy ilmi jatko-opinto-oikeus hakemuksen liitteet sivulla.
 • Tohtorintutkinnon jälkeinen perhevapaa ja/tai varusmies- tai siviilipalvelus, aika yhteensä kuukausina: ilmoita tieto täysinä kuukausina. Mahdollinen tutkijatohtorin hakukelpoisuuteen vaikuttava pidennys viiden vuoden määräaikaan tohtorintutkinnosta lasketaan tämän kohdan mukaan. Huomaa, että nämä tiedot on oltava myös liitetiedostona lähetettävässä ansioluettelossa.

2. Tutkimussuunnitelma (vain tutkimusapurahan hakijoille)

Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan sivulla 2 avautuvalle lomakkeelle. Pituusrajoituksia on ehdottomasti noudatettava, sillä merkkirajan ylittävä tekstiosuus häviää lomakkeelta automaattisesti.

 • Tutkimuksen tausta (max. 2000 merkkiä): kuvaa lyhyesti tutkimuksen konteksti ja tutkimuskysymys.
 • Tutkimuksen tavoite (max 1000 merkkiä): esitä selkeästi tutkimuksen päätavoite ja osatavoitteet, sekä tutkimushypoteesit, mikäli ne sopivat tutkimuksen luonteeseen.
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran rahoituksella tehtävän tutkimuksen suunnitelma (max. 5000 merkkiä): kuvaa tutkimuksen aineisto, otanta, laboratorioanalyysit, datan tilastolliset analyysit ja tutkimuksen aikataulu. Älä kirjoita väitöskirjatyösi tai tutkijatohtorihankkeesi kokonaissuunnitelmaa vaan ainoastaan Suomen Metsätieteellisen Seuran rahoituksella toteutettavaksi suunniteltu tutkimus.
 • Tutkimuksen uutuusarvo (max. 1000 merkkiä): kuvaa mitä uutta tutkimuksesi tarjoaa nykyiseen tietämykseen aiheesta.
 • Liittyminen muuhun tutkimukseen (max 1000 merkkiä): miten Suomen Metsätieteellisen Seuran rahoittama tutkimus liittyy muuhun tutkimustoimintaasi – esim. millaisen osan se muodostaa väitöskirjatyösi kokonaisuudesta tai sen tutkimusryhmän työstä, jossa työskentelet?
 • Julkaisu- ja viestintäsuunnitelma (1000 merkkiä): miten julkaiset Suomen Metsätieteellisen Seuran rahoituksella julkaistavan tutkimuksen ja miten huomioit tutkimusjulkaisuiden avoimuuden? Listaa myös kokousesitykset ja mahdollinen tulosten popularisointi.
 • Viitteet (ei pituusrajoitusta): tarkat bibliografiset tiedot kaikista muissa osioissa esiintyvistä kirjallisuusviitteistä. Anna linkki sähköiseen julkaisuun – mieluiten DOI-tunniste – jos sellainen on olemassa.

3. Apurahan määrä (kaikki hakijat)

 • Tutkijan henkilökohtainen apuraha tarkoittaa apurahaa, joka on tarkoitettu tutkijan henkilökohtaisiin elinkustannuksiin. Henkilökohtainen apuraha on verovapaata tuloa tiettyyn rajaan saakka (vuonna 2019 verohallinnon hyväksymä yläraja oli 1727 €/kk; vuoden 2020 verovapaata apurahaa ei tätä kirjoitettaessa ole vahvistettu).
 • Apurahan saaja on tietyin ehdoin velvollinen hakemaan MYEL-vakuutusta MELA:sta (lisätietoja MELA:n verkkosivuilla).
 • Matkat, majoitus ja osallistumismaksut voidaan tarvittaessa eritellä tarkemmin kentässä Erittely matka- ja muista kustannuksista. Matkakustannuksiin ei voi sisällyttää päivärahoja tai vastaavia menoja.
 • Muut kustannukset eritellään aina käyttökohteittain kenttään Erittely matka- ja muista kustannuksista. Mikäli haet tutkimusapurahaa tutkimuskuluihin, merkitse kokonaissumma tähän kenttään ja erittele kulut tarkasti kentässä Erittely matka- ja muista kustannuksista.
 • Kahden viime vuoden aikana saadut apurahat on ilmoitettava. Käyttötarkoituskenttään: Kirjoita tutkimushankkeen nimi, kokouksen nimi matka-apurahassa tai vastaava tarkka määritelmä.
 • Vireillä olevat muut tätä hanketta koskevat apurahahakemukset on ilmoitettava. Apurahan hakija on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Suomen Metsätieteelliselle Seuralle, jos hän saa hakemuksessa esitettyyn käyttötarkoitukseen muulta taholta myönteisen rahoituspäätöksen.

4. Hakemuksen liitteet

Hakemusten liitteiden tulee olla pdf-muodossa. Liitetiedostot voivat olla korkeintaan 4 MB kokoisia.

Pakolliset liitteet kaikkiin hakemuksiin

 • ansioluettelo, korkeintaan 4 sivua, mieluiten laadittuna Tutkimuseettisen neuvottelukunnan käytännön mukaisesti
 • julkaisuluettelo, mieluiten laadittuna Suomen Akatemian käytännön mukaisesti
 • todistus jatko-opinto-oikeudesta, mikä hakija on tohtorikoulutettava: mieluiten opintorekisteriote.

Muut pakolliset liitteet matka-apurahahakemuksiin

 • esityksen tiivistelmä (korkeintaan 1 sivu)
 • selvitys matkan liittymisestä hakijan jatko-opintoihin tai tutkimukseen
 • mahdollinen kutsu tai hyväksymisilmoitus; mikäli kutsu tai hyväksymisilmoitus ei ole saatavilla hakemuksen tekohetkellä, se on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen info (at) metsatiede.org välittömästi saapumisen jälkeen.

Liitteet IUFRO-apurahahakemuksiin:

 • Esityksen tiivistelmä tai toimihenkilön hakemuksessa kuvaus IUFRO-tilaisuudesta
 • Selvitys matkan liittymisestä hakijan jatko-opintoihin tai tutkimukseen / toimihenkilön selvitys omasta IUFRO-toiminnasta
 • Mahdollinen kutsu tai hyväksymisilmoitus; mikäli kutsu tai hyväksymisilmoitus ei ole saatavilla hakemuksen tekohetkellä, se on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen info (at) metsatiede.org välittömästi saapumisen jälkeen.

Muut pakolliset liitteet muihin hakemuksiin

 • selvitys toiminnasta ja sen liittymisestä jatko-opintoihin tai tutkimukseen

5. Lausunnot

Tohtorikoulutettavien, jotka hakevat tutkimusapurahaa on liitettävä hakemukseen ohjaajan lausunto. Lausunto pyydetään täyttämällä kentässä Lausunnonantajat vaaditut tiedot. Lausuntopyyntö lähtee automaattisesti lausunnonantajan sähköpostiin. Hakija ei näe lausuntoa, mutta hakemuksen arvioijat ja rahoituspäätökset tekevä paneeli näkevät sen. Muista sopia etukäteen ohjaajasi kanssa lausunnon pyytämisestä.

Lisätiedot: Pekka Nygren, etunimi.sukunimi (at) metsatiede.org, p. 044 558 1199