Information letter – 1 /2023 – Jäsentiedote

Lue tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona

Print the information as a pdf-file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

  • Esityskutsu Metsätieteiden päivään 2023 ”Ilmastonmuutos metsässä” on auki
  • Call for presentations to the Forest Sciences’ Day “Climate change in forest” is open
  • Seminaari tutkimusdatan avaamisesta 22.8.2023
  • Seminar “FAIR opening of research data” on 22 August 2023
  • Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Lauri Männistölle ja Janne Viljakaiselle
  • Finnish Society of Forest Science awarded the thesis prizes for M.Sc. thesis of Lauri Männistö and Janne Viljakainen
  • Uusia jäseniä / New members

__________

Esityskutsu Metsätieteiden päivään 2023 ”Ilmastonmuutos metsässä” on auki

#metsätiede2023

Metsätieteiden päivä järjestetään nyt 31. kerran Helsingin yliopiston Viikin kampuksella 25.10.2023. Vuoden 2023 Metsätieteiden päivän yleisteema on ”Ilmastonmuutos metsässä”. Tarkoituksemme on käsitellä aihetta ilmasto- ja kasvillisuusmallien tuloksia ja hiilinielukeskustelua laajemmin. Haluamme kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vuorovaikutuksiin, tulevaisuuden ennustamisen epävarmuustekijöihin, ihmisten ja metsien suhteisiin sekä ilmastonmuutoksen, luontokadon hillinnän ja puuntuotannon synergistisiin ratkaisuihin.

Aamupäivän yhteiskokouksen teemat käsittelevät ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vuorovaikutuksia, ilmastonmuutoksen haasteita metsänhoidolle, vaikutuksia metsäpolitiikkaan, muuttuvia metsäsuhteita ja alkuperäiskansojen elämän edellytyksiä sekä metsäbiotalouden ratkaisuja muuttuvassa ilmastossa.

Aamupäivän yhteiskokouksessa emme nosta esille kaikkia kysymyksiä, emmekä saa kaikkeen vastausta. Siksi iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestävät kuusi rinnakkaiskokousta, joissa ilmastonmuutosta käsitellään metsätieteiden eri osa-alojen näkökulmasta. Onko sinulla uusia tutkimustuloksia aiheesta tai tutkimuksen soveltamisesta käytännön metsätalouteen? Tarjoa esitystäsi viimeistään 25.8.2023 siihen iltapäiväkokoukseen, johon se mielestäsi lähinnä kuuluu. Avaa sinua kiinnostavan rinnakkaiskokouksen sivu lisätietoja varten.

Sekä aamupäivän yhteiskokous että kaikki iltapäivän rinnakkaiskokoukset järjestetään hybridimallilla, joka mahdollistaa etäosallistumisen kaikille ilmoittautuneille.

Linkki Metsätieteiden päivän ohjelmaan:

https://metsatiede.org/metsatieteen-paiva/ilmastonmuutos-metsassa/

Iltapäivän rinnakkaiskokousten aiheet

AiheJärjestäjäYhteyshenkilö
Hiilensidonnan ja monimuotoisuuden turvaamisen synergiset ratkaisut Suomen metsissäMetsäbiologian kerho Hannes Pasanen
hannes.pasanen{}uef.fi
Ilmastonmuutos metsässä – taloustieteen näkökulmiaMetsäekonomistiklubi Sampo Pihlainen
sampo.pihlainen{}syke.fi
Toimivat metsänhoitomenetelmät tulevaisuudessaMetsänhoitoklubi Timo Saksa
ext.timo.saksa{}luke.fi
Ilmastonmuuttajat metsässäMetsäsuhdeklubi Maija Halonen
maija.halonen{}uef.fi
Epävarmuuksien sekä luonnonilmiöiden vaihtelun huomiointi ja mallintaminen metsien kehityksen simuloinnissaTaksaattoriklubi Sanna Sirparanta
sanna.sirparanta{}metsakeskus.fi
Ilmastonmuutos haastaa puunhankintaammeTeknologiklubi Kalle Kärhä
kalle.karha{}uef.fi

__________

Call for presentations to the Forest Sciences’ Day “Climate change in forests” is open

#metsätiede2023

Forest Sciences’ Day will be organised for the 31st time in the Viikki Campus of the University of Helsinki on 25 October 2023. The general topic of the year 2023 in Forest Sciences’ Day will be “Climate change in forests”. Our intention is to go beyond the climate and vegetation model results and the discussion on forest carbon sinks. We want to pay attention to the interactions between climate change and biological diversity, to the uncertainties in predicting the future, to the human-forest relationships as well as to the synergistic solutions for mitigating climate change and biodiversity loss while producing timber.

The topics of the morning plenary session will deal with the interaction of climate change and biological diversity, challenges of climate change for silviculture, effects on forest policy, changing human-forest relationships and indigenous people, and solutions and limitations of forest bioeconomy in mitigating climate change.

We cannot make all important questions in the plenary, much less answer all of them. The science clubs of the Finnish Society of Forest will organise six parallel sessions in the afternoon. In these sessions, climate change will be discussed from the viewpoints of several subdisciplines of forest sciences. Do you have new research results on the topic or experiences on application of climate science to forest management? Submit a talk proposal to the parallel session that is closest to your topic. Deadline is 25 August 2023. Talks in English are warmly welcome. Read more about the session of your interest by opening a link below. Do not hesitate to contact the club’s contact person if you need more information.

Both the morning plenary session and afternoon parallel session will be organised in the hybrid mode, which will enable remote participation for all delegates that want it.

Check the full programme of the Forest Sciences’ Day:

https://metsatiede.org/en/forest-science-day/climate-change-in-forests/

Programme of the afternoon parallel sessions

TitleOrganising clubContact
Synergistic solutions for enhancing carbon sequestration and safeguarding biodiversity in Finnish forestsForest Biology ClubHannes Pasanen
hannes.pasanen[]uef.fi
Climate change in forests – economic view pointsForest Economist ClubSampo Pihlainen
sampo.pihlainen[]syke.fi
Silvicultural practices for the futureSilviculture ClubTimo Saksa
ext.timo.saksa[]luke.fi
Climate changers in the forestHuman-Forest Relations Research ClubMaija Halonen
maija.halonen[]uef.fi
Effects of naturally varying phenomena and uncertainty on modelling forest developmentForest Mensuration ClubSanna Sirparanta
sanna.sirparanta[]metsakeskus.fi
Climate change challenges our wood supply chainTechnology ClubKalle Kärhä
kalle.karha[]uef.fi

__________

Seminaari tutkimusdatan avaamisesta 22.8.2023

Suomen Metsätieteellinen Seura valmistelee seminaaria ”FAIR opening of research data”. Seminaarissa on tarkoitus käydä läpi tutkijan näkökulmasta miten datan FAIR-avaaminen tapahtuu. Pyrimme vastaamaan konkreetisti kysymykseen ”Miten data avataan?” Seminaarin rakenteeksi on suunniteltu, että avauksen, eli FAIR-yleisesittelyn ja lyhyen motivaatiopuheen mitä hyötyä avoimuudesta on avaajalle, jälkeen käsitellään FAIR-periaatteet kirjain kerrallaan. Jotta avoin data olisi hyödyllistä, sen tulee olla:

F – löydettävä

A – saavutettava

I – yhteensopiva

R – uudelleen käytettävä

Seminaari järjestetään hybridinä 22.8.2023 klo 13-16. Fyysinen tilaisuus on Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, Metsätieteiden talon salissa 108. Seminaarin kieli on englanti. Kohdeyleisönä ovat etenkin metsäntutkijat, tohtorikoulutettavasti ylöspäin. Professori Timo Vesala Helsingin yliopistosta käyttää alkupuheenvuoron datan avaamisen hyödyistä. Muut puhujat ja seminaarin tarkempi ohjelma julkistetaan pian Seuran verkkosivustolla.

__________

Seminar ”FAIR opening of research data” on 22 August 2023

Finnish Society of Forest Science will organise seminar “FAIR opening of research data”. Our aim is to go through the data opening process from a scientist’s viewpoint. We look for concrete answers to the question “How to open data?” The seminar will be composed of a short introduction to FAIR principles, a motivation talk on the benefits of open data for the opener and thereafter we will revise the FAIR principles letter by letter. In order to be useful, the open data must be:

F – findable

A – accessible

I – interoperable

R – reusable

The seminar will be organised in the hybrid format on 22 August 2023 from 13 through 16. The physical event will be in the Viikki Campus of the University of Helsinki, Lecture Room 108 of the Forest Sciences’ Building. The seminar language will be English. The seminar will be useful for all forest scientists, Finnish and international, from doctoral student level upwards. Professor Timo Vesala from the University of Helsinki will give the talk on the benefits of data opening. Other speakers and the seminar programme will be published soon on the website of our Society.

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Lauri Männistölle ja Janne Viljakaiselle

Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Vuosittain palkitaan harkinnan mukainen määrän opinnäytetöitä tai palkinnot voidaan jättää jakamatta. Tyypillisesti väitöskirjapalkinnon on saanut vuosittain 1-2 vastaväitellyttä tohtoria ja pro gradu -palkinnon 1-3 maisteria. Vuoden 2023 palkinnot julkistettiin Seuran kevätkokouksessa 4.4.2023. Tänä vuonna väitöskirjapalkinto jätettiin jakamatta.

Pro gradu ‑palkinnon saivat MMM Lauri Männistö Helsingin yliopistosta työstään ”Kuusi-koivu-sekametsätaimikoiden rakenne ja kehitys” ja MMM Janne Viljakainen Itä-Suomen yliopistosta työstään ”Metsäkoneiden ajouraverkostojen toteutustapojen luokittelu”. Palkintolautakunta kiinnitti huomiota molempien palkittujen hyvään tutkimusalueensa kirjallisuuden tuntemukseen ja tilastomenetelmien monipuoliseen ja asianmukaiseen käyttöön. Lauri Männistö sai erityismaininnan erinomaisesta suomen kielestä. Janne Viljakainen sai erityismaininnan tulosten raportoinnista toistettavuuden mahdollistavalla tavalla.

Lauri Männistön pro gradu ‑työ on luettavissa Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202205101852

Lisätietoja palkinnoista löytyy Seuran palkintosivulta. Siellä on myös linkki Lauri Männistön Seuran kevätkokouksessa pitämään esitelmään, joka pohjautuu palkittuun pro gradu ‑työhön:

https://metsatiede.org/uncategorized/suomen-metsatieteellisen-seuran-opinnaytetyopalkinnot-lauri-mannistolle-ja-janne-viljakaiselle/

__________

Finnish Society of Forest Science awarded the thesis prizes for M.Sc. thesis of Lauri Männistö and Janne Viljakainen

Finnish Society of Forest Science awards annually prizes for excellent doctoral and Master’s theses accepted during the preceding year. The number of awards is not fixed but depends on the quality of the theses proposed in each year. Typically, the Society awards 1-2 prizes for excellent doctoral dissertations and 1-3 prizes for excellent M.Sc. theses. The prizes of 2023 were published in the Spring Meeting of the Society on 4 April 2023. The dissertation prize was not awarded this year.

The prize for an excellent Master’s thesis was awarded to M.Sc. Lauri Männistö from the University of Helsinki for his research “Structure and development of mixed spruce-birch sapling stands” and M.Sc. Janne Viljakainen from the University of Eastern Finland for his research “Classification of carriage road networks of forest machinery”. The Award Committee emphasised good command of research literature and excellent use of statistics by both candidates. Lauri Männistö received a special mention on excellent use of Finnish language and Janne Viljakainen on transparent writing that enables reproduction of the research.

The Master’s thesis of Lauri Männistö is available in the e-thesis service of the University of Helsinki:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103031598

Read more in the Thesis Prizes page of our Society’s website. The page also includes a link to Lauri Männistö’s talk in the Spring Meeting of our Society (in Finnish), which was based on his award-winning thesis:

https://metsatiede.org/uncategorized/suomen-metsatieteellisen-seuran-opinnaytetyopalkinnot-lauri-mannistolle-ja-janne-viljakaiselle/

__________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Hilla Inkilän, Vesa Kemppaisen, Heli Kymäläisen, Karoliina Lummaan, Marileena Mäkelän, Riikka Otsamon, Hannes Pasasen, Pasi Raution, Sanna Sirparannan, Juha Siitosen, Jaakko Temmeksen ja Aino Törmälän tervetulleiksi ottamaan aktiivisesti osaa Seuran toimintaan.

We welcome our new members Hilla Inkilä, Vesa Kemppainen, Heli Kymäläinen, Karoliina Lummaa, Marileena Mäkelä, Riikka Otsamo, Hannes Pasanen, Pasi Rautio, Sanna Sirparanta, Juha Siitonen, Jaakko Temmes and Aino Törmälä to actively participate in the activities of our Society.

__________

Spring greetings,

Pekka Nygren

Executive Manager, Finnish Society of Forest Science

pekka . nygren {} metsatiede . org